Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

1. Γενικοί κανόνες

1.1 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές σε αυτούς τους κανόνες καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις. Η οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους και προϋποθέσεις θα γνωστοποιείται πριν από την οποιαδήποτε νέα εφαρμογή που τίθεται σε ισχύ. Κάθε τέτοια κοινοποίηση θα γίνεται με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και όλες οι εκδόσεις θα περιλαμβάνουν αριθμό της τρέχουσας έκδοσης καθώς και την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

1.2 Ένας πελάτης θεωρείται ότι αποδέχεται αυτούς τους κανόνες, ανοίγοντας ένα λογαριασμό ή τοποθετώντας ένα στοίχημα στον ιστότοπο.

1.3 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ολικώς ή μερικώς οποιοδήποτε στοίχημα και να καταστήσει άκυρα τα αμφιλεγόμενα στοιχήματα. Κανένα στοίχημα δεν θα ανακηρυχτεί άκυρο χωρίς βάσιμο λόγο.

1.4 Όλες οι αναφορές στις λέξεις ‘εμείς’ και ‘μας’ θα αφορά την “LOGFLEX LIMITED” σύμφωνα με τα συμφραζόμενα στα οποία αυτές διατυπώνονται.

1.5 Θα αντιμετωπίσουμε κάθε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ως σοβαρό ζήτημα και ενδεχομένως να αναλάβουμε νομική δράση την οποία κρίνουμε ότι αρμόζει και είναι κατάλληλη για να προστατέψουμε τα συμφέροντά μας.

1.6 Κάθε πληροφορία που δίνεται από τους υπαλλήλους του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί μόνο είδος καθοδήγησης και υπόκειται στους κανόνες της εταιρείας που αναφέρονται παραπάνω. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον πελάτη είναι σωστές, τελικώς εναπόκειται στην ευθύνη των πελατών να διασφαλίσουν ότι κατανοούν τι είναι αυτό στο οποίο στοιχηματίζουν, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις.

1.7 Η ιστοσελίδα Novibet.gr ανήκει στην Logflex Limited, εταιρεία η οποία έχει συσταθεί στην Αγγλία και Ουαλία με αριθμό μητρώου εταιρειών 6899081 και με έδρα στην οδό Kings Avenue αριθμός 1, Λονδίνο, Ν21 3ΝΑ. Η ιστοσελίδα Novibet.gr ελέγχεται από την United Kingdom Gambling Commission (αριθμός άδειας 000-039440-R-319360-011).

1.8 Είμαστε υποχρεωμένοι από την άδειά μας για την ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με την κατάσταση των κεφαλαίων στους λογαριασμούς τους, καθώς και το βαθμό στον οποίο τα κεφάλαια προστατεύονται σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Τα κεφάλαια των πελατών μας διατηρούνται χωριστά από τα κεφάλαια της εταιρείας σε διαφορετικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας, τα κεφάλαια που διατηρούνται σε αυτό το τραπεζικό λογαριασμό διανέμονται στους πελάτες. Αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών για το διαχωρισμό των κεφαλαίων των πελατών στο επίπεδο: μεσαίας ασφαλείας.

2. Ευθύνη του πελάτη

2.1 Η εταιρεία αποδέχεται μόνο στοιχήματα από πελάτες ηλικίας άνω των 21 ετών. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε τυχόν συναλλαγές με ανήλικους ή παραβάτες.

2.2 Εναπόκειται στην ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι διατηρεί το όνομα χρήστη και τα στοιχεία ασφαλείας του μυστικά. Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης ανησυχεί ότι το παραπάνω δεν ισχύει πλέον, πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία, οπότε και μπορούν να εκδοθούν νέα στοιχεία, ενώ οποιεσδήποτε μελλοντικές συναλλαγές με βάση τα προηγούμενα θα ακυρώνονται.

2.3 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το άνοιγμα ενός λογαριασμού στοιχήματος.

2.4 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ένα λογαριασμό υπό την διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να υποχρεούται να δηλώσει τους λόγους στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα εξοφλήσει στο ακέραιο το διαθέσιμο ποσό του λογαριασμού στον πελάτη.

2.5 Κάτοικοι των ΗΠΑ, Γαλλία και της Τουρκίας δεν επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό. Το στοίχημα στο διαδίκτυο μπορεί να απαγορεύεται ολικώς ή μερικώς σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας. Αν το στοίχημα στο διαδίκτυο είναι παράνομο σύμφωνα με την έννομο τάξη στην οποία υπάγεσθε, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να συμπληρώσετε την εγγραφή σας ή να ανοίξετε ένα λογαριασμό. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχερά στοιχήματα στο διαδίκτυο από άτομα που κατοικούν σε έννομες τάξεις στις οποίες αυτό είναι παράνομο.

2.6 Κατά την εγγραφή στον ιστότοπό μας οι πελάτες υποχρεούνται:

 • Να καταχωρούν στο δικό τους όνομα και επώνυμό τους, δίνοντας ακριβή, σωστά, πλήρη και ενήμερα στοιχεία.
 • Να καταχωρούν με σωστό, πλήρη, ακριβή και ενήμερο τρόπο τον τόπο κατοικίας.
 • Να καταχωρούν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Να καταχωρούν ένα τηλεφωνικό αριθμό σταθερής οικιακής γραμμής ή κινητού, που να ταυτοποιείται στο όνοματεπώνυμο του πελάτη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό, εφόσον προκύπτει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ανεπαρκείς.

2.7 Οι πελάτες επιτρέπεται να ανοίξουν μόνο έναν λογαριασμό. Απαγορεύεται το άνοιγμα πολλών λογαριασμών. Αν έχουμε λογικές υποψίες ότι κάποιος από τους πελάτες μας έχει ανοίξει πολλούς λογαριασμούς στον ιστότοπό μας, διατηρούμε το δικαίωμα υπό την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να παγώσουμε αυτό το λογαριασμό του πελάτη ή να τον κλείσουμε αμέσως, ενώ ο πελάτης θα παραιτηθεί από όλα τα κέρδη του. Οι πελάτες πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι οι αρχικές καταθέσεις δεν θα επιστραφούν. Επίσης, οι πελάτες θα είναι υπόχρεοι έναντι της εταιρείας για ζημίες και έξοδα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της απάτης.

2.8 Ειδικότερα, δεν επιτρέπουμε στους πελάτες μας να κάνουν κάτι από τα παρακάτω:

 • Να ενεργούν για λογαριασμό κάποιου άλλου ατόμου ή τρίτου μέρους.
 • Να καταθέτουν χρήματα που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.
 • Να καταθέτουν χρήματα μέσω πιστωτικής κάρτας την οποία ένας πελάτης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί ή εν γνώση τους να εισπράττουν χρήματα από μια τέτοια κάρτα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μετέχοντας σε συμπαιγνία με ένα τρίτο μέρος με σκοπό να πράξουν έτσι.
 • Να χρησιμοποιήσουν με κανενός είδους τρόπο το λογαριασμό παίκτη τους ή το λογαριασμό τρίτων μερών για ξέπλυμα χρήματος ή άλλο παράνομο σκοπό.
 • Να χρησιμοποιούν VPN, Proxy server, Tor Browsers, IP blockers ή οποιουδήποτε είδους λογισμικό ή υπηρεσία προκειμένου να αποκρυφτεί η ηλεκτρονική τους διεύθυνση και η τοποθεσία τους. Αυτό απαγορεύεται ρητά και η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει οποιονδήποτε λογαριασμό, ακυρώνοντας όποια στοιχήματα δεν έχουν διευθετηθεί και επιστρέφοντας το σύνολο των αρχικών καταθέσεων (αφαιρώντας τυχόν ολοκληρωμένες αναλήψεις), σε περίπτωση που κάποιος από τους πελάτες μας χρησιμοποιεί αντίστοιχη μέθοδο.

2.9 Απαγορεύουμε αυστηρώς τη χρήση ρομποτικών, μηχανικών, ηλεκτρονικών ή άλλων συσκευών, που αυτομάτως λαμβάνουν αποφάσεις σε οποιοδήποτε παιχνίδι είτε μια τέτοια χρήση επιχειρείται ή πραγματοποιείται από κάποιον από τους πελάτες μας ή από κάποιον επισκέπτη ή από τρίτα μέρη. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό, αν έχουμε έγκυρη απόδειξη ότι ο πελάτης χρησιμοποιεί τέτοια μέσα για να τοποθετήσει στοιχήματα.

2.10 Η Logflex Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ή να απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση αν ο λογαριασμός σας παραμείνει ανενεργός για περισσότερες από 365 ημέρες. Επιπρόσθετα, διαχειριστικά έξοδα μέχρι και 5 ευρώ μηνιαίως δύναται να χρεωθούν στους ανενεργούς λογαριασμούς. Πριν από κάποια χρέωση σε ανενεργούς λογαριασμούς, η Logflex βεβαιώνει ότι θα προβεί σε όλες τις δυνατές ενέργειες για να ενημερώσει τους κατόχους των λογαριασμών, μέσω των καταχωρημένων στοιχείων επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

3. Καταθέσεις / Αναλήψεις / Όρια

3.1 Τα χρήματα που κατατίθενται σε ένα λογαριασμό δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλον.

3.2 Η πληρωμή από το λογαριασμό του πελάτη θα γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη ή σε μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για κατάθεση.

3.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε

 1. ένα καθαρό και ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της κάρτας VISA/Mastercard ή/και της τραπεζικής σας κατάστασης
 2. ένα δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία (ID) ή διαβατήριο
 3. οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο προσωπικής αναγνώρισης, το οποίο θεωρούμε κατάλληλο, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε και να επαληθεύσουμε την ηλικία και την ταυτότητά σας και σε οποιαδήποτε στιγμή και ειδικότερα πριν από την επεξεργασία της ανάληψής σας.

3.4 Όπου για οποιονδήποτε λόγο ο πελάτης μας αρνηθεί ή δεν είναι σε θέση να μας παράσχει οποιαδήποτε από τα απαιτούμενα έγγραφα, διατηρούμε το δικαίωμα υπό την αποκλειστική, διακριτική μας ευχέρεια να παγώσουμε αυτό το λογαριασμό πελάτη ή να κλείσουμε αμέσως το λογαριασμό και ο πελάτης χάνει όλα τα κέρδη του. Οι πελάτες πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι οι αρχικές τους καταθέσεις δύνανται να μην επιστραφούν.

3.5 Οι πελάτες σε κάθε στιγμή παραμένουν υπεύθυνοι για τη διατήρηση και την προστασία της μυστικότητας των λογαριασμών τους. Οι πελάτες δεν πρέπει να επιτρέπουν σε τρίτα μέρη πρόσβαση ή χρήση στο λογαριασμό τους. Οποιεσδήποτε απώλειες εξαιτίας αυτού δεν θα αποζημιωθούν εκ μέρους μας και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι με κανενός είδους τρόπο. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, εφιστούμε την προσοχή σας στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου που πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά, μαζί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

3.6 Ο πελάτης δεν πρέπει να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σύνδεσης (login) στον λογαριασμό του. Ο πελάτης αποδέχεται πλήρως την ευθύνη για τις συνέπειες που απορρέουν από μια τέτοια πράξη και χωρίς να εξαιρείται από τους γενικούς όρους οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης που περιλαμβάνεται στο παρόν, αποζημιώνει εις ολόκληρον για λογαριασμό της εταιρείας αναφορικά με βλάβες που προκύπτουν από την προκειμένη περίπτωση.

3.7 Δεν θα πραγματοποιήσουμε καμία πληρωμή που υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (EUR 1.000) από κάποιο λογαριασμό πελάτη προς έναν τέτοιο πελάτη, έως ότου η εταιρεία να βεβαιωθεί ότι η ταυτότητα, η ηλικία και ο τόπος κατοικίας του πελάτη έχουν επαληθευθεί καταλλήλως.

3.8 Τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μέσω πίστωσης ή πιστωτικής κάρτας δεν καθίστανται έγκυρα παρά μόνο όταν λάβουμε την πληρωμή. Στην περίπτωση που μια τέτοια πληρωμή δεν επίκειται, προτού να ξεκινήσει το γεγονός στο οποίο έχει τοποθετηθεί κάποιο στοίχημα, το στοίχημα αυτό καθίσταται αυτόματα άκυρο.

3.9 Σε περίπτωση αίτησης ανάληψης από τον πελάτη χωρίς να έχει προηγηθεί στοιχηματική δραστηριότητα εκ μέρους του πελάτη, διατηρούμε το δικαίωμα υπό την αποκλειστική, διακριτική μας ευχέρεια να χρεώσουμε το λογαριασμό του πελάτη με τα έξοδα κατάθεσης και ανάληψης που επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

3.10 Όρια

Όρια κατάθεσης

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή/ και μηνιαίο όριο καταθέσεων, είτε μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, είτε μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.

Θα πρέπει να εισάγετε το ποσό που επιθυμείτε στο αντίστοιχο πεδίο, να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια να πατήσετε “Αποθήκευση”. Εάν δεν επιθυμείτε κάποιο όριο, το αντίστοιχο πεδίο θα πρέπει να είναι κενό.

Ως ημέρα ορίζεται το χρονικό διάστημα των 24 ωρών μιας ημέρας (πχ. Δευτέρα 00:00 (GMT+0) μέχρι και 23:59 ( GMT+0)). Ως εβδομάδα ορίζεται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 00:00 (GMT+0) μέχρι και Κυριακή 23:59 ( GMT+0), ενώ ως μήνας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την πρώτη ημέρα του μήνα έως και την τελευταία (πχ. 01/03/2016 00:00 (GMT+0) μέχρι και 31/03/2016 23:59 (GMT+0)).

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μειώσετε το όριο κατάθεσης μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, ή κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Οποιαδήποτε μείωση στα όρια κατάθεσης ισχύει άμεσα (εφόσον οριστεί μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας) και εντός 24 ωρών (εφόσον ζητηθεί μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών).

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε ή να αυξήσετε τα όρια κατάθεσης. Θα χρειαστεί να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας και να επιβεβαιώσετε την αφαίρεση ή οποιαδήποτε αύξηση των ορίων, αφού περάσουν 7 ημέρες από το νέο αίτημά σας.

Τέλος, ένας εγγεγραμμένος παίκτης μπορεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο support@novibet.com :

 • να περιορίσει το όριο της ενδεχόμενης εβδομαδιαίας απώλειας στο στοίχημα. Ως εβδομάδα ορίζεται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 00:00 ( GMT+0) μέχρι και Κυριακή 23:59 ( GMT+0). Ο παίκτης έχει την δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να μειώσει περαιτέρω το όριο της ενδεχόμενης εβδομαδιαίας απώλειας. Ο παίκτης έχει επίσης την δυνατότητα να αυξήσει ή να αφαιρέσει το όριο της ενδεχόμενης εβδομαδιαίας απώλειας έπειτα από 7 ημέρες από το προηγούμενο αίτημα μείωσης.
 • να περιορίσει το όριο πονταρίσματος στο στοίχημα. Ως εβδομάδα ορίζεται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 00:00 ( GMT+0) μέχρι και Κυριακή 23:59 ( GMT+0). Ο παίκτης έχει την δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να μειώσει περαιτέρω το εβδομαδιαίο όριο πονταρίσματος. Ο παίκτης έχει επίσης την δυνατότητα να αυξήσει ή να αφαιρέσει το εβδομαδιαίο όριο πονταρίσματος έπειτα από 7 ημέρες από το προηγούμενο αίτημα μείωσης.
 • να ζητήσει αποκλεισμό από τις υπηρεσίες του Καζίνο (Καζίνο, Live καζίνο) για ορισμένο χρονικό διάστημα (24 ώρες, 7 ημέρες ή 3 μήνες).

Εγγεγραμμένοι παίκτες από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν κατάθεση μεγαλύτερη των 2.000€ (ή το ισοδύναμο ποσό σε άλλα νομίσματα)εντός 24 ωρών. Κατά την περίπτωση που ένας παίκτης πραγματοποιήσει καταθέσεις , οι οποίες ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο, διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό του δίχως πρότερη ενημέρωση και ο παίκτης θα παραιτηθεί από όλα τα κέρδη τα οποία προέρχονται απο τις καταθέσεις αυτές.

3.11 Διάλειμμα από το στοιχηματισμό (Time Out)

Εάν επιθυμείτε να κάνετε ένα διάλειμμα από το στοιχηματισμό, μπορείτε να αιτηθείτε προσωρινή διακοπή για ορισμένο χρονικό διάστημα είτε μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας είτε μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών:

Έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε προσωρινή διακοπή για μια περίοδο 24 ωρών, 48 ωρών, 7 ημερών ή 30 ημερών.

Μόλις ενεργοποιήσετε την επιλογή του διαλείμματος δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας. Δεν θα είναι δυνατό να επανενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου. Ο λογαριασμός σας θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα στο τέλος της επιλεγμένης χρονικής περιόδου.

Κατά τη χρονική περίοδο που ο λογαριασμός σας παραμένει ανενεργός, θα καταβάλλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε να μην σας αποσταλεί διαφημιστικό υλικό. Ενδέχεται ωστόσο, να λάβετε διαφημιστικό υλικό που έχει ήδη αποσταλεί πριν το αίτημα σας για διάλειμμα από τον στοιχηματισμό.

3.12 Αυτο-αποκλεισμός

Ο αυτό-αποκλεισμός αποτελεί μία επίσημη διαδικασία, κατά την οποία αιτείστε την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας για 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 5 χρόνια ή εφ’ όρου ζωής είτε μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας είτε μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών:

Το χρονικό όριο του αυτό-αποκλεισμού, μπορεί να επεκταθεί οποιαδήποτε στιγμή για μία ελάχιστη περίοδο των 6 μηνών.

Ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί άμεσα στην περίπτωση που εσείς το επιλέξετε και δεν θα μπορείτε πλέον να τον χρησιμοποιείτε. Η διαδικασία του αυτό-αποκλεισμού είναι μη αναστρέψιμη, δεν μπορεί να αρθεί για οποιοδήποτε λόγο και δεν μπορείτε να αιτηθείτε δημιουργία νέου λογαριασμού.

Κατά τη χρονική περίοδο που ο λογαριασμός σας παραμένει ανενεργός, θα καταβάλλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε να μην σας αποσταλεί διαφημιστικό υλικό. Ενδέχεται ωστόσο, να λάβετε διαφημιστικό υλικό που έχει ήδη αποσταλεί πριν το αίτημα σας για αυτό-αποκλεισμό.

Κατά τη λήξη της χρονικής περιόδου του αυτό-αποκλεισμού, ο λογαριασμός θα παραμείνει απενεργοποιημένος έως ότου επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά για την εκ νέου ενεργοποίησή του. Η αίτηση ενεργοποίησης θα γίνεται δεκτή μόνο τηλεφωνικά και αφού έχουμε ταυτοποιήσει τα στοιχεία σας προκειμένου να διασφαλίσουμε εσάς και την ασφάλεια του λογαριασμού σας. Θα ενεργοποιήσουμε ξανά τον λογαριασμό σας μετά από 24 επιπλέον ώρες από την στιγμή που θα αιτηθείτε την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

H διαδικασία του αυτό-αποκλεισμού συνιστά μια από κοινού δέσμευση μεταξύ της Logflex LTD και του λογαριασμού σας. Κατά το χρονικό διάστημα του αυτό-αποκλεισμού απαγορεύεται ρητώς το άνοιγμα του λογαριασμού σας καθώς και η δημιουργία νέου λογαριασμού. H Logflex LTD δε θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη στην περίπτωση που κάποιος ανοίξει επιτυχώς νέο λογαριασμό παρακάμπτοντας τις διαδικασίες ελέγχου, ούτε για καμία άμεση ή έμμεση ζημιά. Η Logflex LTD διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει έναν λογαριασμό που ανοίχθηκε παραβιάζοντας αυτόν τον κανόνα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

3.13 Κλείσιμο Λογαριασμού

Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε να παίζετε, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας είτε μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας είτε μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών:

Εάν επιλέξετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτόν. Σε περίπτωση που θελήσετε να ανοίξετε εκ νέου τον λογαριασμό σας, θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας, για την δική σας ασφάλεια.

Εάν σας ανησυχεί η στοιχηματική δραστηριότητα σας, εάν είστε προβληματισμένος για τις επιπτώσεις του στοιχηματισμού και χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επιλέξτε «Αυτό-αποκλεισμό» ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

4. Στοιχήματα

4.1 Το ελάχιστο στοίχημα είναι EUR 0.10 ή ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα.

4.2 Τα στοιχήματα που τοποθετούνται από παίκτες οι οποίοι διαμένουν ή παίζουν στην Ελλάδα, αποτελούνται από Στήλες, όπου κάθε Στήλη ισούται με ένα ευρώ ή μέρος αυτού. Για παράδειγμα ένα συνολικό στοίχημα των €5,50 θα απαρτίζεται από 5 στήλες του €1 και 5 στηλών των €0,10.

4.3 Στοιχήματα με πίστωση δεν γίνονται αποδεκτά.

4.4 Το πρόγραμμα του απευθείας (live) στοιχήματος μπορεί να τροποποιηθεί σε κάθε στιγμή λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα μετάδοσης των υπεύθυνων εκπομπής.

4.5 Σε περίπτωση που τοποθετηθεί ένα στοίχημα με λάθος τιμή λόγω καθυστερημένης «Απευθείας» 'Live' κάλυψης ενός γεγονότος, τότε τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

4.6 Όπου έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι ένα στοίχημα τοποθετήθηκε, ενώ το αποτέλεσμα του γεγονότος είναι γνωστό, (ακόμα και αν είναι μόνο γνωστό στο άτομο που στοιχημάτισε) διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το στοίχημα.

4.7 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε το στοίχημα κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος λόγω εσφαλμένης μετάδοσης ή άλλων τεχνικών λόγων ή αν υποπτευθούμε απάτη.

4.8 Θα καθορίσουμε τη λήξη προθεσμίας για την τοποθέτηση των στοιχημάτων υπό την ευχέρειά μας.

4.9 Δεν θα ανεχθούμε εσκεμμένα και επανειλημμένα περιστατικά αργοπορημένης τοποθέτησης στοιχημάτων. Θεωρούμε αυτό το γεγονός απάτη και θα το αντιμετωπίσουμε αναλόγως.

4.10 Διατηρούμε περαιτέρω το δικαίωμα να ακυρώσουμε στοιχήματα ακόμα και σε μεταγενέστερο χρόνο, αν ο πελάτης κέρδισε ένα τέτοιο στοίχημα ως αποτέλεσμα τεχνικής βλάβης ή σφάλματος, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμούς, ενός σφάλματος ή λάθους στη μετάδοση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το ποσό πονταρίσματος του στοιχήματος ή του παιχνιδιού θα πιστώνεται εκ νέου στο λογαριασμό του παίκτη. Παραταύτα διατηρούμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε κάποιον πελάτη υπόχρεο για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε ή που έχουμε υποστεί ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ένας τέτοιος πελάτης εν γνώση του εκμεταλλεύθηκε ένα τεχνικό ή διαχειριστικό σφάλμα κατά την πραγματοποίηση ή/και λήψη πληρωμών.

4.11 Αν, στη διάρκεια της περιόδου αποδοχής των στοιχημάτων, γνωστοποιούνται πληροφορίες μέσω των οποίων μπορεί να καθοριστεί το αποτέλεσμα του στοιχήματος, η λήξη προθεσμίας για αποδοχή των στοιχημάτων θα καθορίζεται εκ νέου ή το στοίχημα θα ακυρώνεται, γεγονός που θα τελεί υπό την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

4.12 Όλες οι τιμές υπόκεινται σε διακύμανση και καθίστανται σταθερές κατά τη στιγμή που τοποθετείται ένα στοίχημα. Δεν μπορούμε να καταστούμε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τυπογραφικό, ανθρώπινο ή απτό λάθος που οδηγεί σε τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων της αναγγελίας, δημοσίευσης ή σήμανσης των τιμών ή αποτελεσμάτων, διαφορετικά από τα προτιθέμενα ή για στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και αντιβαίνουν τους κανόνες μας. Σε περιπτώσεις όπου ένα στοίχημα έχει γίνει αποδεκτό βάσει μιας εσφαλμένης τιμής διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το στοίχημα.

4.13 Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για την ορθότητα, την αρτιότητα ή την ενήμερη κατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης. Μολονότι θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες/τα στοιχεία που παρέχουμε είναι σωστά και ακριβή, αν συμβεί ένα σφάλμα είτε πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή για ένα λάθος που οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα δεν αναλαμβάνουμε κανενός είδους ευθύνη, η οποία προκύπτει από το εν λόγω σφάλμα ή επειδή βασίσαμε μέρος των στοιχείων μας σε οποιονδήποτε. Επίσης, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των ζωντανών σκορ, στατιστικών και ενδιάμεσων αποτελεσμάτων στα απευθείας (live) στοιχήματα.

4.14 Είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερώσει αμέσως τις υπηρεσίες υποστήριξής μας σε περίπτωση που πιστωθούν χρήματα στο λογαριασμό της εταιρείας κατά λάθος. Αν συμβεί αυτό, τα χρήματα αυτά δεν είναι διαθέσιμα προς χρήση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε αυτά τα χρήματα και να ακυρώσουμε οποιεσδήποτε συναλλαγές που διεξήχθηκαν μέσω χρήσης τους.

4.15 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ολικώς ή μερικώς κάθε στοίχημα και να καταστήσουμε άκυρα τα αμφιλεγόμενα στοιχήματα. Θα ενημερώσουμε τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ και το προτιθέμενο ποσό πονταρίσματος θα παραμείνει στο λογαριασμό στοιχήματος του πελάτη. Όταν μια επιλογή καθίσταται άκυρη στα Μονά (Single) στοιχήματα, τα ποσά πονταρίσματος θα επιστραφούν. Στα αθροιστικά στοιχήματα το ποσό πονταρίσματος θα ισχύσει για τις υπόλοιπες επιλογές, με ένα Διπλό (Double) να γίνεται Μονό (Single), ένα Τριπλό (Treble) να γίνεται Διπλό (Double), κτλ.

4.16 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιοδήποτε στοίχημα ή μέρος ενός στοιχήματος, χωρίς να δώσουμε καμία αιτιολογία σε κάθε στιγμή. Επιπρόσθετα διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε ένα λογαριασμό πελάτη και να επιστρέψουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού του, χωρίς περαιτέρω διευκρίνηση. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχήματα σε εκκρεμότητα θα καλυφθούν.

4.17 Οι πελάτες πρέπει να καταχωρούν τα αιτήματα στοιχήματος τους ως πρόσωπα. Επανειλημμένα αιτήματα που περιέχουν τις ίδιες επιλογές από τους ίδιους ή διαφορετικούς πελάτες μπορεί κατά συνέπεια να θεωρηθούν άκυρα στις παρακάτω περιστάσεις:

 1. Όπου πιστεύουμε ότι οι πελάτες ενεργούν σε συμπαιγνία ή οργανωμένα.
 2. Όπου οι αιτήσεις στοιχήματος έχουν καταχωρηθεί εντός βραχέως χρονικού διαστήματος.

4.18 Όλα τα στοιχήματα υπόκεινται στην αποδοχή από τη Novibet και θα επιβεβαιώνονται στο πελάτη κατά τον χρόνο κατάθεσης του στοιχήματος.

4.19 Ένα στοίχημα θα ισχύσει έστω και αν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν ξεκινήσει ή εγκαταλείψει το διαγωνισμό, εκτός αν διατυπώνεται διαφορετικά.

4.20 Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει καταλάβει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταχώρηση του αιτήματος για στοίχημα, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών, πριν αυτός επιβεβαιώσει την τοποθέτηση του στοιχήματός του.

4.21 Όταν τοποθετείτε ένα στοίχημα στο διαδίκτυο, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συναλλαγές του δικού σας λογαριασμού. Παρακαλούμε να βεβαιώνεστε ότι αναθεωρείτε τα στοιχήματά σας για τυχόν λάθη, πριν να τα αποστείλετε προς επικύρωση. Εφόσον μία συναλλαγή ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ελλειμματικά ή διπλά παιγμένα στοιχήματα που γίνονται από τους πελάτες και δεν θα αποδεχθούμε αιτήματα που αφορούν διάσταση μεταξύ βουλήσεως και δηλώσεως βουλήσεως για σφάλματα παράλειψης ή διπλά παιγμένων στοιχημάτων. Οι πελάτες επίσης θα πρέπει να αναθεωρούν τις συναλλαγές στην ενότητα των "Εκκρεμών" του ιστότοπού μας μετά από κάθε συνεδρία ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα αιτούμενα στοιχήματα έχουν γίνει αποδεκτά.

4.22 Τα πολλαπλά στοιχήματα (παρολί) που συνδυάζουν διαφορετικές επιλογές στο πλαίσιο του ίδιου γεγονότος δεν γίνονται αποδεκτά, όπου η έκβαση του ενός επηρεάζει ή επηρεάζεται από το άλλο. Μπορούν να παρέχονται ειδικές τιμές για το συνδυαστικό ενδεχόμενο. Όταν δεν είναι διαθέσιμη μια ειδική τιμή και ένα τέτοιο στοίχημα λαμβάνεται εσφαλμένα, θα διευθετηθεί ως δύο μονά στοιχήματα με ισόποσο μοίρασμα του πονταρίσματος.

4.23 Αγορές με 0% γκανιότα: Αφορούν επιλεγμένους αγώνες με τη σήμανση "0%" στη σελίδα μας.

4.24 Αγορές με 0% γκανιότα: Αφορούν το στοίχημα "Νικητής Αγώνα" για δελτία που παίζονται πριν την έναρξη του αγώνα.

4.25 Αγορές με 0% γκανιότα: Επαναλαμβανόμενα, αντικρουόμενα ή συμπληρωματικά στοιχήματα (στοιχήματα τοποθετημένα σε περισσότερες από μια επιλογές) στις αγορές των στοιχηματικών γεγονότων με 0% γκανιότα δύναται να ακυρωθούν και τυχόν κέρδη τα οποία έχουν προέλθει κατά αυτόν τον τρόπο θα αφαιρούνται από το λογαριασμό του παίκτη.

5. Κέρδη

5.1 Το μέγιστο κέρδος ανά στοίχημα/στοίχημα συστήματος περιορίζεται σε 80,000.00€. Τα κέρδη από τα Jackpot του καζίνο εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα.

5.2 Δεν επιτρέπεται στους πελάτες να διενεργούν πολλαπλά στοιχήματα, χρησιμοποιώντας τον ίδιο ή παρόμοιο συνδυασμό γεγονότων, αν το πιθανό κέρδος είναι μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 5.1.

5.3 Όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στο λογαριασμό του πελάτη.

6. Αποδόσεις

6.1 Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποδόσεων που προσφέρονται κατά την στιγμή που τοποθετήθηκε το στοίχημα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις αποδόσεις σε κάθε στιγμή.

6.2 Όλες οι αποδόσεις ισχύουν για τα πραγματικά αποτελέσματα στο τέλος του παιχνιδιού. Η παράταση δεν ισχύει, εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά.

6.3 Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί ή ακυρωθεί, θα θεωρηθεί άκυρο και οι αποδόσεις του θα καθοριστούν στη μονάδα (1.0), εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά.

7. Γεγονότα

7.1 Ένας αγώνας που μετατίθεται χρονικά πέραν των 36 ωρών θα θεωρηθεί ως άκυρος, εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά. Οι αποδόσεις για έναν τέτοιο αγώνα θα καθοριστούν στη μονάδα (1.0) για σκοπούς διευθέτησης.

7.2 Οι υποψίες αντικανονικής διεξαγωγής ενός αγώνα ή αθλητικού γεγονότος μπορούν να οδηγήσουν την εταιρεία να παρακρατήσει τις πληρωμές, μέχρι να διεξαχθεί μια πλήρης διερεύνηση. Κάθε τέτοια έρευνα θα διεξαχθεί από την εταιρεία σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την περίπτωση κυβερνητικές ή ανεξάρτητες αρχές. Όποια στοιχήματα έχουν πραγματοποιηθεί επί τέτοιων γεγονότων μπορεί να κηρυχθούν άκυρα και να επιστραφούν τα πονταρίσματα.

7.3 Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να τοποθετήσουν στοιχήματα, άμεσα ή έμμεσα, σε γεγονότα στα οποία συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, αλλά χωρίς περιορισμούς, παίκτες αγώνα, προπονητές και μάνατζερ ή εργαζόμενους του συλλόγου ή της ομάδας. Διατηρούμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ειδικότερα όσο προβλέπονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, σε περίπτωση που μια παραβίαση υποπέσει ή περιέλθει στην προσοχή μας.

8. Σφάλματα και παραλείψεις

8.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε κάθε στοίχημα που έγινε μετά από την έναρξη κάποιου γεγονότος ή σε μια εμφανώς 'λάθος' γραμμή.

9. Παράπονα

9.1 Είμαστε υπερήφανοι για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Ανεξαρτήτως προβλήματος, η αρμόδια ομάδα εξυπηρέτησης πελατών είναι έτοιμη και διαθέσιμη να επιληφθεί του προβλήματος με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Εφόσον προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, πολύ απλά ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και θα επιλυθεί σύντομα.

9.2 Βήμα 1ο – Επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Η ομάδα του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών είναι άρτια εκπαιδευμένη και πλήρως εξοπλισμένη να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω e-mail, τηλεφώνου και live chat. Στην απίθανη περίπτωση που η ομάδα μας δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις ερωτήσεις σας, με την πρώτη ευκαιρία μπορείτε να ζητήσετε και να έρθετε σε επαφή με τον επικεφαλής της ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών.

9.3 Βήμα 2ο – Επικοινωνία με τον ΙΒΑS, την ανεξάρτητη αρχή επίλυσης διαφορών. Από την πλευρά μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά οποιαδήποτε ανησυχία σας, παράλληλα, αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΙΒΑS, την ανεξάρτητη αρχή επίλυσης διαφορών. Ο IBAS είναι μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη υπηρεσία επίλυσης διαφορών, που επιλαμβάνεται υποθέσεις που αφορούν σε στοιχηματικές συναλλαγές. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες τους στο www.ibas-uk.com. Θα συνδράμουμε πλήρως οποιεσδήποτε έρευνες διενεργήσει ο IBAS και θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα οποιαδήποτε απόφαση.

9.4 Βήμα 3ο – Επικοινωνία με την Επιβλέπουσα Επιτροπή Στοιχηματισμού του United Kingdom Gambling Commission. Εφόσον δεν μείνετε ικανοποιημένοι, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επιτροπή Στοιχηματισμού του United Kingdom Gambling Commission. Όπως και με τον IBAS, θα συνεργάστούμε και θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε έρευνες διενεργηθούν από την ελεγκτική αρχή και θα εφαρμόσουμε απαρέγκλιτα οποιαδήποτε απόφαση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

Μπορείτε επίσης να εγείρετε τη διαμαρτυρία σας μέσω της πλατφόρμας του European Online Dispute Resolution (ODR) .

10. Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookie

10.1 Αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookie
Η χρήση των Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή της τότε τρέχουσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτικής Cookie, ώστε να συμπεριλάβει τυχόν τροποποιήσεις τους. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τη σύλληψη, τη διατήρηση, την επεξεργασία και τη μεταφορά (κατά περίπτωση) των πληροφοριών σας. Εάν δεν συμφωνείτε με την αποδοχή και δέσμευση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookie, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών.

10.2 Αλλαγές στη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookie
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookie οποιαδήποτε στιγμή. Οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση θα είναι δεσμευτική και με άμεση ισχύ, με τη γνωστοποίηση αυτών των αλλαγών στην ιστοσελίδα. Η ημερομηνία κατά την οποία η τότε τρέχουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookie έρχεται σε ισχύ θα είναι όπως αναφέρεται παραπάνω σε αυτή την παράγραφο. Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά για ανανεώσεις την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookie.

10.3 Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε για εσάς
Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής λογαριασμού για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο όνομα σας, μπορεί να περιλαμβάνουν τον ταχυδρομικό σας κώδικα, την ηλεκτρονική δεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και οποιαδήποτε άλλα υποχρεωτικά στοιχεία που ζητηθούν από εσάς για τον σκοπό της εγγραφής ή/και της συνέχισης χρήσης των Υπηρεσιών μας.
Μπορεί επίσης να λάβουμε ανώνυμα δεδομένα από υπηρεσίες τρίτων, τα οποία, όταν συνδυαστούν με άλλα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας να είναι ικανά να σας αναγνωρίσουν. Μόλις τα συνδυασμένα δεδομένα είναι ικανά να σας αναγνωρίσουν, θα επεξεργάζονται από εμάς με τον ίδιο τρόπο όπως και όλα τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα για το σκοπό αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookie.
Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με εσάς κατά τη διάρκεια της χρήσης των υπηρεσιών μας:
Α) Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να διατηρήσουμε αρχείο αυτής της επικοινωνίας
Β) Τα στοιχεία εισόδου σας για κάποιο μελλοντικό διαγωνισμό ή προσφορά
Γ) Στοιχεία για τις επισκέψεις σας στις Υπηρεσίας μας καθώς και τις πηγές και ιστοσελίδες που έχετε πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς κανένα περιορισμό, τα δεδομένα κίνησης, τη γεωγραφική σας θέση και άλλα δεδομένα επικοινωνίας (συμπεριλαμβανόμενης της διεύθυνσης IP). Δεν εξάγουμε την οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας ή το όνομα σας), που μπορεί να βρίσκονται στο αρχείο προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης του χρήστη.
Δ) Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας
Ε) Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες σας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να καταγράφονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και την βοήθεια στον τομέα διαχείρισης ποιότητας, καθώς και για να καταστεί δυνατή η ταχύτερη εξυπηρέτηση σας
Στ) Τα στοιχήματα, παιχνίδια πληρωμές και άλλες συναλλαγές του λογαριασμού σας, τα οποία αναλύονται σε τακτική βάση, με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς.
Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε την καταγραφή και διατήρηση των πληροφοριών για αυτούς τους σκοπούς.

10.4 Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να επεξεργαστούμε τις συναλλαγές και τα αιτήματά σας και για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν. Η επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη μεταφορά των πληροφοριών σας σε τρίτα μέρη επεξεργασίας δεδομένων, που βοηθούν με την εκτέλεση ορισμένων Υπηρεσιών ή στοιχείων αυτού. Οι πληροφορίες σας μπορούν να επεξεργαστούν με τους παρακάτω τρόπους:
Α) για την γενική διαχείριση του λογαριασμού και την επεξεργασία των συναλλαγών σας μέσω του παρόχου σας τραπεζικών υπηρεσιών
Β) για την παροχή υπηρεσιών στοιχηματισμού
Γ) για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας
Δ) για την πιστοποίηση της ηλικίας σας και την ακρίβεια των στοιχείων εγγραφής σας, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης των πληροφοριών αυτών σε τρίτα μέρη, π.χ. χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τρίτους οργανισμούς
Ε) για την εξυπηρέτηση κατάλληλων και προσαρμοσμένων υλικών διαφήμισης και περιεχομένου μέσω SMS, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφώνου, γνωστοποιήσεων, ταχυδρομείου ή άλλου τρόπου, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
Στ) για την βιοήθεια στη διάγνωση προβλημάτων του συστήματος και στη διαχείριση της Ιστοσελίδας
Ζ) για τη συγκέντρωση ευρείων δημογραφικών πληροφοριών για εσάς
Η) για την παρακολούθηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας
Θ) για τη διεξαγωγή έρευνας για τον πελάτη, τον έλεγχο και την ανάλυση
Ι) για την διαχείριση κινδύνων
Κ) για την ανίχνευση και την αναφορά απάτης, εξαπάτησης και ξέπλυμα χρήματος
Λ) για να μας δώσει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

10.5 Για διαφήμιση και προωθητικούς σκοπούς, μπορεί να δημοσιεύσουμε το όνομα χρήστη του παίκτη μαζί με τυχόν κέρδη και βραβεία που έλαβε.

11. Αποκλεισμός και περιορισμός ευθύνης

11.1 Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας παρέχονται "ως έχουν". Δεν παρέχεται οποιουδήποτε είδους εγγύηση, άμεση ή έμμεση, εκτός από αυτήν που απορρέει από τον ισχύοντα νόμο, σχετικά με την ακρίβεια των αναγραφομένων περιεχομένων των ιστοσελίδων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε τις ιστοσελίδες ή να διακόπτουμε την πρόσβαση σε αυτές σε κάθε στιγμή.

11.2 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες υπολογιστή, αποτυχία της γραμμής τηλεπικοινωνίας ή των συνδέσεων στο διαδίκτυο ούτε για απόπειρες εκ μέρους σας για να συμμετέχετε στα παιχνίδια με μεθόδους, μέσα ή τρόπους που δεν είναι στις προθέσεις της εταιρείας μας.

11.3 Μπορούμε να διακόψουμε προσωρινά μέρος ή το σύνολο υπηρεσιών μας για οποιονδήποτε λόγο υπό την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Μπορούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων, όπως είναι λογικά πρακτικό.

12. Πνευματικά δικαιώματα και πρόσβαση στις ιστοσελίδες

12.1 Με την πρόσβαση σας στις διαδικτυακές ιστοσελίδες της Logflex συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Δεν πρέπει να εισέρχεστε στις σελίδες μας, εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με προγράμματα bonus σας κατευθύνουμε στη σχετική ιστοσελίδα μας.
Εάν οι απαιτήσεις για το bonus δεν εκπληρωθούν εντός έξι μηνών (εκτός και αν υπάρχει άλλος όρος στους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις του bonus) από τη στιγμή που λαμβάνεται το μπόνους για πρώτη φορά, τότε το μπόνους θα ακυρωθεί και θα αφαιρεθεί από το λογαριασμό.

13. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Συμφωνείτε ότι η πρόσβασή σας και η χρήση στις Υπηρεσίες, την(τις) Ιστοσελίδα(ες), το Λογισμικό, τις Πληροφορίες και η ερμηνεία αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους Αγγλίας και Ουαλίας.

14. Διάφορα

14.1 Ως προϋπόθεση για τη χρήση εκ μέρους σας αυτού του ιστότοπου, εγγυάστε στην Logflex LTD ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για σκοπούς παράνομους ή απαγορευμένους από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις.

14.2 Αν οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας αυτής ορίζεται ως άκυρος ή εάν δεν είναι εφαρμοστέος σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμούς, των αποποιήσεων εγγύησης ή των περιορισμών ευθύνης, όπως προσδιορίζονται πιο πάνω, τότε ο άκυρος ή μη εφαρμοστέος όρος θα υποχωρήσει υπέρ ενός ισχυρού και εφαρμόσιμου όρου που ταιριάζει περισσότερο στις προθέσεις (ratio) της αρχικής διάταξης, ενώ η υπόλοιπη συμφωνία θα παραμένει εν ισχύ.

14.3 Διατηρείται η επιφύλαξη για τα όποια δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά στο παρόν.

14.4 Αν υπάρχει μια διαφωνία που προκύπτει από αυτούς τους Όρους Χρήσης, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί από τη Novibet, πρέπει να παραπέμπεται, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων, προς εκδίκαση την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Διαιτησίας Στοιχημάτων (IBAS), αριθμός τηλεφώνου +44 207 347 5883. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω λεπτομέρειες για την IBAS στη διεύθυνση www.ibas-uk.com.

15. Κοινωνική ευθύνη

15.1 Υποστηρίζουμε ενεργά αρκετές πρωτοβουλίες για τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης έρευνας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε ελεύθερα μαζί μας αν αισθάνεστε ότι παίζετε τυχερά παιχνίδια σε υπερβολικό βαθμό. Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε να έρθετε σε επαφή με αρκετούς ανεξάρτητους οργανισμούς κατά του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια, όπως οι οργανώσεις GamCare (www.gamcare.co.uk) ή Gamblers Anonymous (www.gamblersanonymous.org).

Η ιστοσελίδα Novibet.gr ανήκει στην εταιρεία Logflex Limited, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και Ουαλίας με αριθμό μητρώου εταιρειών 6899081 και εδρεύει στην οδό Kings Avenue αρ. 1, Λονδίνο, Ν21 3ΝΑ. Η ιστοσελίδα Novibet.gr διέπεται υπό την εταιρεία Novigroup Limited, αριθμός μητρώου εταιρειών 124281C, η οποία εδρεύει στο Clinch's House, Lord Street, Douglas, Νήσος Man, IM99 1RZ. Η εταιρεία Novigroup Limited είναι αδειοδοτημένη και ελέγχεται από την Αρχή Παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου (αριθμός αδείας 000-039440-R-319360-011)

Τελευταία Έκδοση : 22017-06-23, 10:26 π.μ. EET