Όροι και Προϋποθέσεις

1

Γενικοί κανόνες

1.1 Παρά τις όποιες μεταφράσεις αυτών των κανόνων, η ερμηνεία των κανόνων που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο θα γίνεται με βάση την Αγγλική γλώσσα, όσον αφορά όλα τα ζητήματα και κάθε δικαίωμα και υποχρέωση οποιουδήποτε μέρους θα ερμηνεύεται αποκλειστικά αναφορικά προς αυτούς τους κανόνες στην Αγγλική γλώσσα.

1.2 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές σε αυτούς τους κανόνες καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις. Η οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους και προϋποθέσεις θα γνωστοποιείται πριν από την οποιαδήποτε νέα εφαρμογή που τίθεται σε ισχύ. Κάθε τέτοια κοινοποίηση θα γίνεται με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και όλες οι εκδόσεις θα περιλαμβάνουν αριθμό της τρέχουσας έκδοσης καθώς και την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

1.3 Ένας πελάτης θεωρείται ότι αποδέχεται αυτούς τους κανόνες, ανοίγοντας ένα λογαριασμό ή τοποθετώντας ένα στοίχημα στον ιστότοπο.

1.4 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ολικώς ή μερικώς οποιοδήποτε στοίχημα και να καταστήσει άκυρα τα αμφιλεγόμενα στοιχήματα. Κανένα στοίχημα δεν θα ανακηρυχτεί άκυρο χωρίς βάσιμο λόγο.

1.5 Όλες οι αναφορές στις λέξεις ‘εμείς’ και ‘μας’ θα αφορά την “LOGFLEX LIMITED” σύμφωνα με τα συμφραζόμενα στα οποία αυτές διατυπώνονται.

1.6 Θα αντιμετωπίσουμε κάθε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ως σοβαρό ζήτημα και ενδεχομένως να αναλάβουμε νομική δράση την οποία κρίνουμε ότι αρμόζει και είναι κατάλληλη για να προστατέψουμε τα συμφέροντά μας.

1.7 Κάθε πληροφορία που δίνεται από τους υπαλλήλους του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί μόνο είδος καθοδήγησης και υπόκειται στους κανόνες της εταιρείας που αναφέρονται παραπάνω. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον πελάτη είναι σωστές, τελικώς εναπόκειται στην ευθύνη των πελατών να διασφαλίσουν ότι κατανοούν τι είναι αυτό στο οποίο στοιχηματίζουν, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις.

1.8 Η ιστοσελίδα novibet.gr ρυθμίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου (αριθμός αδείας 000-039440-R-319360-025). Η Novibet λειτουργεί υπό την εποπτεία της Logflex Limited,1 Kings Avenue, Winchmore Hill, Λονδίνο, Αγγλία N21 3NA.

1.9 Είμαστε υποχρεωμένοι από την άδειά μας για την ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με την κατάσταση των κεφαλαίων στους λογαριασμούς τους, καθώς και το βαθμό στον οποίο τα κεφάλαια προστατεύονται σε περίπτωση αφερεγγυότητας (πατήστε εδώ).Τα κεφάλαια των πελατών μας διατηρούνται χωριστά από τα κεφάλαια της εταιρείας σε διαφορετικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας, τα κεφάλαια που διατηρούνται σε αυτό το τραπεζικό λογαριασμό διανέμονται στους πελάτες. Αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών για το διαχωρισμό των κεφαλαίων των πελατών στο επίπεδο: μεσαίας ασφαλείας.

2

Ευθύνη του πελάτη

2.1 Η εταιρεία αποδέχεται μόνο στοιχήματα από πελάτες ηλικίας άνω των 21 ετών. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε τυχόν συναλλαγές με ανήλικους ή παραβάτες.

2.2 Εναπόκειται στην ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι διατηρεί το όνομα χρήστη και τα στοιχεία ασφαλείας του μυστικά. Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης ανησυχεί ότι το παραπάνω δεν ισχύει πλέον, πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία, οπότε και μπορούν να εκδοθούν νέα στοιχεία, ενώ οποιεσδήποτε μελλοντικές συναλλαγές με βάση τα προηγούμενα θα ακυρώνονται.

2.3 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το άνοιγμα ενός λογαριασμού στοιχήματος.

2.4 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ένα λογαριασμό υπό την διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να υποχρεούται να δηλώσει τους λόγους στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα εξοφλήσει στο ακέραιο το διαθέσιμο ποσό του λογαριασμού στον πελάτη.

2.5 Κάτοικοι των ΗΠΑ, Γαλλία και της Τουρκίας δεν επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό. Το στοίχημα στο διαδίκτυο μπορεί να απαγορεύεται ολικώς ή μερικώς σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας. Αν το στοίχημα στο διαδίκτυο είναι παράνομο σύμφωνα με την έννομο τάξη στην οποία υπάγεσθε, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να συμπληρώσετε την εγγραφή σας ή να ανοίξετε ένα λογαριασμό. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχερά στοιχήματα στο διαδίκτυο από άτομα που κατοικούν σε έννομες τάξεις στις οποίες αυτό είναι παράνομο.

2.6 Κατά την εγγραφή στον ιστότοπό μας οι πελάτες υποχρεούνται:

 • Να καταχωρούν στο δικό τους όνομα και επώνυμό τους, δίνοντας ακριβή, σωστά, πλήρη και ενήμερα στοιχεία.
 • Να καταχωρούν με σωστό, πλήρη, ακριβή και ενήμερο τρόπο τον τόπο κατοικίας.
 • Να καταχωρούν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Να καταχωρούν ένα τηλεφωνικό αριθμό σταθερής οικιακής γραμμής ή κινητού, που να ταυτοποιείται στο όνοματεπώνυμο του πελάτη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό, εφόσον προκύπτει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ανεπαρκείς.

2.7 Οι πελάτες επιτρέπεται να ανοίξουν μόνο έναν λογαριασμό. Απαγορεύεται το άνοιγμα πολλών λογαριασμών. Αν έχουμε λογικές υποψίες ότι κάποιος από τους πελάτες μας έχει ανοίξει πολλούς λογαριασμούς στον ιστότοπό μας, διατηρούμε το δικαίωμα υπό την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να παγώσουμε αυτό το λογαριασμό του πελάτη ή να τον κλείσουμε αμέσως, ενώ ο πελάτης θα παραιτηθεί από όλα τα κέρδη του. Οι πελάτες πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι οι αρχικές καταθέσεις δεν θα επιστραφούν. Επίσης, οι πελάτες θα είναι υπόχρεοι έναντι της εταιρείας για ζημίες και έξοδα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της απάτης.

2.8 Ειδικότερα, δεν επιτρέπουμε στους πελάτες μας να κάνουν κάτι από τα παρακάτω:

 • Να ενεργούν για λογαριασμό κάποιου άλλου ατόμου ή τρίτου μέρους.
 • Να καταθέτουν χρήματα που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.
 • Να καταθέτουν χρήματα μέσω πιστωτικής κάρτας την οποία ένας πελάτης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί ή εν γνώση τους να εισπράττουν χρήματα από μια τέτοια κάρτα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μετέχοντας σε συμπαιγνία με ένα τρίτο μέρος με σκοπό να πράξουν έτσι.
 • Να χρησιμοποιήσουν με κανενός είδους τρόπο το λογαριασμό παίκτη τους ή το λογαριασμό τρίτων μερών για ξέπλυμα χρήματος ή άλλο παράνομο σκοπό.
 • Να χρησιμοποιούν VPN, Proxy server, Tor Browsers, IP blockers ή οποιουδήποτε είδους λογισμικό ή υπηρεσία προκειμένου να αποκρυφτεί η ηλεκτρονική τους διεύθυνση και η τοποθεσία τους. Αυτό απαγορεύεται ρητά και η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει οποιονδήποτε λογαριασμό, ακυρώνοντας όποια στοιχήματα δεν έχουν διευθετηθεί και επιστρέφοντας το σύνολο των αρχικών καταθέσεων (αφαιρώντας τυχόν ολοκληρωμένες αναλήψεις), σε περίπτωση που κάποιος από τους πελάτες μας χρησιμοποιεί αντίστοιχη μέθοδο.

2.9 Απαγορεύουμε αυστηρώς τη χρήση ρομποτικών, μηχανικών, ηλεκτρονικών ή άλλων συσκευών, που αυτομάτως λαμβάνουν αποφάσεις σε οποιοδήποτε παιχνίδι είτε μια τέτοια χρήση επιχειρείται ή πραγματοποιείται από κάποιον από τους πελάτες μας ή από κάποιον επισκέπτη ή από τρίτα μέρη. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό, αν έχουμε έγκυρη απόδειξη ότι ο πελάτης χρησιμοποιεί τέτοια μέσα για να τοποθετήσει στοιχήματα.

2.10 Η Logflex Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ή να απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση αν ο λογαριασμός σας παραμείνει ανενεργός για περισσότερες από 365 ημέρες. Επιπρόσθετα, διαχειριστικά έξοδα μέχρι και 5 ευρώ μηνιαίως δύναται να χρεωθούν στους ανενεργούς λογαριασμούς. Πριν από κάποια χρέωση σε ανενεργούς λογαριασμούς, η Logflex βεβαιώνει ότι θα προβεί σε όλες τις δυνατές ενέργειες για να ενημερώσει τους κατόχους των λογαριασμών, μέσω των καταχωρημένων στοιχείων επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

2.11 Κλείσιμο Λογαριασμού

Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε να παίζετε, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας είτε μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας είτε μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών:

Εάν επιλέξετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτόν. Σε περίπτωση που θελήσετε να ανοίξετε εκ νέου τον λογαριασμό σας, θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας, για την δική σας ασφάλεια.

Εάν σας ανησυχεί η στοιχηματική δραστηριότητα σας, εάν είστε προβληματισμένος για τις επιπτώσεις του στοιχηματισμού και χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επιλέξτε «Αυτό-αποκλεισμό» ή επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

3

Καταθέσεις / Αναλήψεις

3.1 Τα χρήματα που κατατίθενται σε ένα λογαριασμό δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλον.

3.2 Η πληρωμή από το λογαριασμό του πελάτη θα γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη ή σε μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για κατάθεση.

3.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε

 1. ένα καθαρό και ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της κάρτας VISA/Mastercard ή/και της τραπεζικής σας κατάστασης
 2. ένα δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία (ID) ή διαβατήριο
 3. οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο προσωπικής αναγνώρισης, το οποίο θεωρούμε κατάλληλο, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε και να επαληθεύσουμε την ηλικία και την ταυτότητά σας και σε οποιαδήποτε στιγμή και ειδικότερα πριν από την επεξεργασία της ανάληψής σας.

3.4 Όπου για οποιονδήποτε λόγο ο πελάτης μας αρνηθεί ή δεν είναι σε θέση να μας παράσχει οποιαδήποτε από τα απαιτούμενα έγγραφα, διατηρούμε το δικαίωμα υπό την αποκλειστική, διακριτική μας ευχέρεια να παγώσουμε αυτό το λογαριασμό πελάτη ή να κλείσουμε αμέσως το λογαριασμό και ο πελάτης χάνει όλα τα κέρδη του. Οι πελάτες πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι οι αρχικές τους καταθέσεις δύνανται να μην επιστραφούν.

3.5 Οι πελάτες σε κάθε στιγμή παραμένουν υπεύθυνοι για τη διατήρηση και την προστασία της μυστικότητας των λογαριασμών τους. Οι πελάτες δεν πρέπει να επιτρέπουν σε τρίτα μέρη πρόσβαση ή χρήση στο λογαριασμό τους. Οποιεσδήποτε απώλειες εξαιτίας αυτού δεν θα αποζημιωθούν εκ μέρους μας και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι με κανενός είδους τρόπο. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, εφιστούμε την προσοχή σας στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου που πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά, μαζί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

3.6 Ο πελάτης δεν πρέπει να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σύνδεσης (login) στον λογαριασμό του. Ο πελάτης αποδέχεται πλήρως την ευθύνη για τις συνέπειες που απορρέουν από μια τέτοια πράξη και χωρίς να εξαιρείται από τους γενικούς όρους οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης που περιλαμβάνεται στο παρόν, αποζημιώνει εις ολόκληρον για λογαριασμό της εταιρείας αναφορικά με βλάβες που προκύπτουν από την προκειμένη περίπτωση.

3.7 Δεν θα πραγματοποιήσουμε καμία πληρωμή που υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€ 1.000) από κάποιο λογαριασμό πελάτη προς έναν τέτοιο πελάτη, έως ότου η εταιρεία να βεβαιωθεί ότι η ταυτότητα, η ηλικία και ο τόπος κατοικίας του πελάτη έχουν επαληθευθεί καταλλήλως.

3.8 Τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μέσω πίστωσης ή πιστωτικής κάρτας δεν καθίστανται έγκυρα παρά μόνο όταν λάβουμε την πληρωμή. Στην περίπτωση που μια τέτοια πληρωμή δεν επίκειται, προτού να ξεκινήσει το γεγονός στο οποίο έχει τοποθετηθεί κάποιο στοίχημα, το στοίχημα αυτό καθίσταται αυτόματα άκυρο.

3.9 Σε περίπτωση αίτησης ανάληψης από τον πελάτη χωρίς να έχει προηγηθεί στοιχηματική δραστηριότητα εκ μέρους του πελάτη, διατηρούμε το δικαίωμα υπό την αποκλειστική, διακριτική μας ευχέρεια να χρεώσουμε το λογαριασμό του πελάτη με τα έξοδα κατάθεσης και ανάληψης που επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

4

Στοιχήματα

4.1 Το ελάχιστο στοίχημα είναι € 0.10 ή ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα.

4.2 Τα στοιχήματα που τοποθετούνται από παίκτες οι οποίοι διαμένουν ή παίζουν στην Ελλάδα, αποτελούνται από Στήλες, όπου κάθε Στήλη ισούται με ένα ευρώ ή μέρος αυτού. Για παράδειγμα ένα συνολικό στοίχημα των €5,50 θα απαρτίζεται από 5 στήλες του €1 και 5 στηλών των €0,10.

4.3 Στοιχήματα με πίστωση δεν γίνονται αποδεκτά.

4.4 Το πρόγραμμα του απευθείας (live) στοιχήματος μπορεί να τροποποιηθεί σε κάθε στιγμή λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα μετάδοσης των υπεύθυνων εκπομπής.

4.5 Σε περίπτωση που τοποθετηθεί ένα στοίχημα με λάθος τιμή λόγω καθυστερημένης «Απευθείας» 'live' κάλυψης ενός γεγονότος, τότε τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

4.6 Όπου έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι ένα στοίχημα τοποθετήθηκε, ενώ το αποτέλεσμα του γεγονότος είναι γνωστό, (ακόμα και αν είναι μόνο γνωστό στο άτομο που στοιχημάτισε) διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το στοίχημα.

4.7 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε το στοίχημα κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος λόγω εσφαλμένης μετάδοσης ή άλλων τεχνικών λόγων ή αν υποπτευθούμε απάτη.

4.8 Θα καθορίσουμε τη λήξη προθεσμίας για την τοποθέτηση των στοιχημάτων υπό την ευχέρειά μας.

4.9 Δεν θα ανεχθούμε εσκεμμένα και επανειλημμένα περιστατικά αργοπορημένης τοποθέτησης στοιχημάτων. Θεωρούμε αυτό το γεγονός απάτη και θα το αντιμετωπίσουμε αναλόγως.

4.10 Διατηρούμε περαιτέρω το δικαίωμα να ακυρώσουμε στοιχήματα ακόμα και σε μεταγενέστερο χρόνο, αν ο πελάτης κέρδισε ένα τέτοιο στοίχημα ως αποτέλεσμα τεχνικής βλάβης ή σφάλματος, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμούς, ενός σφάλματος ή λάθους στη μετάδοση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το ποσό πονταρίσματος του στοιχήματος ή του παιχνιδιού θα πιστώνεται εκ νέου στο λογαριασμό του παίκτη. Παραταύτα διατηρούμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε κάποιον πελάτη υπόχρεο για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε ή που έχουμε υποστεί ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ένας τέτοιος πελάτης εν γνώση του εκμεταλλεύθηκε ένα τεχνικό ή διαχειριστικό σφάλμα κατά την πραγματοποίηση ή/και λήψη πληρωμών.

4.11 Αν, στη διάρκεια της περιόδου αποδοχής των στοιχημάτων, γνωστοποιούνται πληροφορίες μέσω των οποίων μπορεί να καθοριστεί το αποτέλεσμα του στοιχήματος, η λήξη προθεσμίας για αποδοχή των στοιχημάτων θα καθορίζεται εκ νέου ή το στοίχημα θα ακυρώνεται, γεγονός που θα τελεί υπό την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

4.12 Όλες οι τιμές υπόκεινται σε διακύμανση και καθίστανται σταθερές κατά τη στιγμή που τοποθετείται ένα στοίχημα. Δεν μπορούμε να καταστούμε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τυπογραφικό, ανθρώπινο ή απτό λάθος που οδηγεί σε τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων της αναγγελίας, δημοσίευσης ή σήμανσης των τιμών ή αποτελεσμάτων, διαφορετικά από τα προτιθέμενα ή για στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και αντιβαίνουν τους κανόνες μας. Σε περιπτώσεις όπου ένα στοίχημα έχει γίνει αποδεκτό βάσει μιας εσφαλμένης τιμής διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το στοίχημα.

4.13 Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για την ορθότητα, την αρτιότητα ή την ενήμερη κατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης. Μολονότι θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες/τα στοιχεία που παρέχουμε είναι σωστά και ακριβή, αν συμβεί ένα σφάλμα είτε πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή για ένα λάθος που οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα δεν αναλαμβάνουμε κανενός είδους ευθύνη, η οποία προκύπτει από το εν λόγω σφάλμα ή επειδή βασίσαμε μέρος των στοιχείων μας σε οποιονδήποτε. Επίσης, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των ζωντανών σκορ, στατιστικών και ενδιάμεσων αποτελεσμάτων στα απευθείας (live) στοιχήματα.

4.14 Είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερώσει αμέσως τις υπηρεσίες υποστήριξής μας σε περίπτωση που πιστωθούν χρήματα στο λογαριασμό της εταιρείας κατά λάθος. Αν συμβεί αυτό, τα χρήματα αυτά δεν είναι διαθέσιμα προς χρήση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε αυτά τα χρήματα και να ακυρώσουμε οποιεσδήποτε συναλλαγές που διεξήχθηκαν μέσω χρήσης τους.

4.15 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ολικώς ή μερικώς κάθε στοίχημα και να καταστήσουμε άκυρα τα αμφιλεγόμενα στοιχήματα. Θα ενημερώσουμε τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ και το προτιθέμενο ποσό πονταρίσματος θα παραμείνει στο λογαριασμό στοιχήματος του πελάτη. Όταν μια επιλογή καθίσταται άκυρη στα Μονά (Single) στοιχήματα, τα ποσά πονταρίσματος θα επιστραφούν. Στα αθροιστικά στοιχήματα το ποσό πονταρίσματος θα ισχύσει για τις υπόλοιπες επιλογές, με ένα Διπλό (Double) να γίνεται Μονό (Single), ένα Τριπλό (Treble) να γίνεται Διπλό (Double), κτλ.

4.16 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιοδήποτε στοίχημα ή μέρος ενός στοιχήματος, χωρίς να δώσουμε καμία αιτιολογία σε κάθε στιγμή. Επιπρόσθετα διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε ένα λογαριασμό πελάτη και να επιστρέψουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού του, χωρίς περαιτέρω διευκρίνηση. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχήματα σε εκκρεμότητα θα καλυφθούν.

4.17 Οι πελάτες πρέπει να καταχωρούν τα αιτήματα στοιχήματος τους ως πρόσωπα. Επανειλημμένα αιτήματα που περιέχουν τις ίδιες επιλογές από τους ίδιους ή διαφορετικούς πελάτες μπορεί κατά συνέπεια να θεωρηθούν άκυρα στις παρακάτω περιστάσεις:

 1. Όπου πιστεύουμε ότι οι πελάτες ενεργούν σε συμπαιγνία ή οργανωμένα.
 2. Όπου οι αιτήσεις στοιχήματος έχουν καταχωρηθεί εντός βραχέως χρονικού διαστήματος.

4.18 Όλα τα στοιχήματα υπόκεινται στην αποδοχή από τη Novibet και θα επιβεβαιώνονται στον πελάτη κατά τον χρόνο κατάθεσης του στοιχήματος.

4.19 Ένα στοίχημα θα ισχύσει έστω και αν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν ξεκινήσει ή εγκαταλείψει το διαγωνισμό, εκτός αν διατυπώνεται διαφορετικά.

4.20 Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει καταλάβει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταχώρηση του αιτήματος για στοίχημα, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών, πριν αυτός επιβεβαιώσει την τοποθέτηση του στοιχήματός του.

4.21 Όταν τοποθετείτε ένα στοίχημα στο διαδίκτυο, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συναλλαγές του δικού σας λογαριασμού. Παρακαλούμε να βεβαιώνεστε ότι αναθεωρείτε τα στοιχήματά σας για τυχόν λάθη, πριν να τα αποστείλετε προς επικύρωση. Εφόσον μία συναλλαγή ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ελλειμματικά ή διπλά παιγμένα στοιχήματα που γίνονται από τους πελάτες και δεν θα αποδεχθούμε αιτήματα που αφορούν διάσταση μεταξύ βουλήσεως και δηλώσεως βουλήσεως για σφάλματα παράλειψης ή διπλά παιγμένων στοιχημάτων. Οι πελάτες επίσης θα πρέπει να αναθεωρούν τις συναλλαγές στην ενότητα των "Εκκρεμών" του ιστότοπού μας μετά από κάθε συνεδρία ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα αιτούμενα στοιχήματα έχουν γίνει αποδεκτά.

4.22 Τα πολλαπλά στοιχήματα (παρολί) που συνδυάζουν διαφορετικές επιλογές στο πλαίσιο του ίδιου γεγονότος δεν γίνονται αποδεκτά, όπου η έκβαση του ενός επηρεάζει ή επηρεάζεται από το άλλο. Μπορούν να παρέχονται ειδικές τιμές για το συνδυαστικό ενδεχόμενο. Όταν δεν είναι διαθέσιμη μια ειδική τιμή και ένα τέτοιο στοίχημα λαμβάνεται εσφαλμένα, θα διευθετηθεί ως δύο μονά στοιχήματα με ισόποσο μοίρασμα του πονταρίσματος.

4.23 Αγορές με 0% γκανιότα: Αφορούν επιλεγμένους αγώνες με τη σήμανση "0%" στη σελίδα μας.

4.24 Αγορές με 0% γκανιότα: Αφορούν το στοίχημα "Νικητής Αγώνα" για δελτία που παίζονται πριν την έναρξη του αγώνα.

4.25 Αγορές με 0% γκανιότα: Επαναλαμβανόμενα, αντικρουόμενα ή συμπληρωματικά στοιχήματα (στοιχήματα τοποθετημένα σε περισσότερες από μια επιλογές) στις αγορές των στοιχηματικών γεγονότων με 0% γκανιότα δύναται να ακυρωθούν και τυχόν κέρδη τα οποία έχουν προέλθει κατά αυτόν τον τρόπο θα αφαιρούνται από το λογαριασμό του παίκτη.

4.26 Η επιλογή Cash Out (Κλείσιμο Στοιχήματος) διατίθεται σε επιλεγμένους αγώνες και αγορές για μονά ή πολλαπλά στοιχήματα που τοποθετήθηκαν είτε πριν από την έναρξη του αγώνα είτε κατά τη διάρκεια του.

4.27 Ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση κατά την αποδοχή αιτήματος Cash Out η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το άθλημα ή/και την αγορά.

4.28 Σε περίπτωση που μια απόδοση αλλάζει ή μια αγορά αναστέλλεται ή αποσύρεται, τότε το αίτημα Cash Out ενδέχεται να μην είναι επιτυχές.

4.29 Η επιλογή Cash Out δεν είναι διαθέσιμη στο διάστημα που η αγορά στην οποία τοποθετήθηκε το στοίχημα δεν είναι διαθέσιμη για στοιχηματισμό για οποιονδήποτε λόγο.

4.30 Η επιλογή Cash Out δεν είναι διαθέσιμη σε στοιχήματα που τοποθετήθηκαν με την χρήση δωρεάν στοιχήματος (Free Bet).

4.31 Η επιλογή Cash Out δεν είναι διαθέσιμη για στοιχήματα που τοποθετήθηκαν ή περιέχουν επιλογές από τα εικονικά αθλήματα (Virtual Sports).

4.32 Το επαναλαμβανόμενο Cash out σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, δεν επιτρέπεται.

4.33 Εάν το αίτημα Cash Out είναι επιτυχές, τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί αμέσως. Το πραγματικό τελικό αποτέλεσμα των σχετικών αγορών δεν θα έχει κάποια επιρροή στο ποσό του Cash Out.

4.34 Εάν ένας αγώνας διακοπεί, όσα στοιχήματα έχουν διευθετηθεί με τη χρήση της επιλογής Cash Out, τότε ισχύει η διευθέτηση του Cash Out και όχι η επιστροφή χρημάτων για τα στοιχήματα αυτά. Εάν το cash out πραγματοποιήθηκε μετά τη διακοπή του αγώνα, τότε η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να ακυρώσει το ποσό του Cash Out.

4.35 Στοιχήματα διευθετημένα με τη χρήση του Cash Out δεν θα υπολογίζονται στις προϋποθέσεις τζίρου της προσφοράς Καλωσορίσματος, ή οποιασδήποτε άλλης προσφοράς.

4.36 Στοιχήματα διευθετημένα με τη χρήση του Cash Out, δεν ισχύουν ως προς τη διεκδίκηση οποιασδήποτε προσφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να ανατρέξετε στους Όρους και Προϋποθέσεις της εκάστοτε προσφοράς.

4.37 Η Novibet δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η επιλογή του Cash Out θα είναι διαθέσιμη στη στοιχηματική επιλογή σας.

4.38 Η Novibet δεν θα είναι υπεύθυνη αν το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους.

4.39 Αν ένα ολόκληρο ή μερικό Cash Out πραγματοποιηθεί χειροκίνητα για ένα στοίχημα, τότε οποιοδήποτε αίτημα Αυτόματου Cash Out σχετικά με αυτό το στοίχημα, θα αποσύρεται αυτόματα και πλέον δεν θα ισχύει.

4.40 Ο μέγιστος αριθμός που ένα στοίχημα μπορεί να γίνει Cash Out μερικώς είναι μόνο 1 για μονά στοιχήματα και 1 για τα παρολί που πληρούν τις προϋποθέσεις.

4.41 Το ελάχιστο ποσό για το μερικό Cash Out πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή να ισούται με 10 φορές το ποντάρισμα ανά στήλη (10 x 0.10€ = 1€).

4.42 Όπου μια συνθήκη Αυτόματου Cash Out έχει γίνει και το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο, και δεν γίνει διαθέσιμο ξανά πριν από το τέλος ενός γεγονότος, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα.

4.43 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, να αναστείλει ή να αφαιρέσει το Cash Out σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε γεγονός, αγώνα ή αγορά. Στοιχήματα που τοποθετούνται σε τέτοια γεγονότα, αγώνες ή αγορές θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν.

4.44 Σε περίπτωση σφάλματος ή/και τεχνικού προβλήματος, η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει στοιχήματα που έχουν διευθετηθεί με τη χρήση του Cash Out κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς πρότερη ενημέρωση. Το ποσό του στοιχήματος θα επιστραφεί στο λογαριασμό του πελάτη.

4.45 Το Bet Builder είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες αγορές πριν από τον αγώνα και μόνο για αγώνες ποδοσφαίρου και αγώνες ΝΒΑ.

4.46 Τα στοιχήματα Bet Builder δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα στοιχήματα Bet Builder ή άλλα στοιχήματα.

4.47 Τα στοιχήματα Bet Builder δεν προσφέρονται για Cash Out.

4.48 O μέγιστος αριθμός επιλογών από έναν αγώνα, o οποίος μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα στοίχημα Bet Builder, είναι επτά (7).

4.49 Εάν ένα στοίχημα Bet Builder περιέχει μια ακυρωθείσα επιλογή, τότε η συγκεκριμένη επιλογή θα θεωρηθεί άκυρη και οι αποδόσεις του θα καθοριστούν στη μονάδα (1.0).

4.50 Σε περίπτωση αναβολής και ματαίωσης, τα στοιχηματικά γεγονότα θα διευθετούνται όπως αναφέρεται στους Όρους και προϋποθέσεις.

4.51 Η Novibet δεν καθίσταται υπεύθυνη εάν η λειτουργία Bet Builder δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους.

4.52 Η λειτουργία Bet Builder δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους συγκεκριμένους όρους κάθε προσφοράς.

4.53 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να αντιστρέψει την διευθέτηση ή/και να αναθεωρήσει τις αποδόσεις ενός στοιχήματος Bet Builder ή/και να το ακυρώσει, σε περίπτωση προφανούς σφάλματος στον υπολογισμό των αποδόσεων οποιασδήποτε στοιχηματικής επιλογής που περιλαμβάνεται σε ένα στοίχημα Bet Builder.

4.54 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοίχημα που ζητείται για οποιοδήποτε διαγωνισμό ή στοιχηματική αγορά ή τύπο στοιχήματος που περιλαμβάνεται στη λειτουργία Bet Builder.

4.55 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να καταργήσει τη λειτουργία Bet Builder ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, προγραμματισμένο αγώνα, στοιχηματική αγορά ή πελάτη.

4.56 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει τη λειτουργία Bet Builder για οποιονδήποτε πελάτη ή ομάδα πελατών, όταν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο πελάτης ή ομάδα πελατών προβαίνει σε κατάχρηση της συγκεκριμένης λειτουργίας.

4.57 Για να χρησιμοποιήσει ένα πελάτης μας την υπηρεσία ''Bet Request'' θα πρέπει να έχει στο διαθέσιμο υπόλοιπό του το ποσό των 5 € κατ' ελάχιστο.

4.58 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να να μην προσφέρει την υπηρεσία σε έναν πελάτη ή ομάδα πελατών κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς πρότερη ειδοποίηση ή επεξήγηση.

4.59 Τα αιτήματα μέσω της υπηρεσίας ''Bet Request'' θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του γεγονότος/ αγώνα, έτσι ώστε το αίτημα να τύχει επεξεργασίας.

4.60 Για τον σκοπό της διευθέτησης στοιχημάτων θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από την επίσημη διοργανώτρια αρχή/φορέα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή του αντίστοιχου γεγονότος. Στην περίπτωση που δεν ορίζεται διοργανώτρια αρχή ή και τα στατιστικά της επίσημης διοργανώτριας αρχής είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις - αποδείξεις ότι αυτά δεν είναι ορθά, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα στατιστικά της Νοvibet ή και στατιστικά των επισήμων συνεργαζόμενων παρόχων της Novibet. Στην περίπτωση που τα στατιστικά της Νοvibet ή και στατιστικά των επισήμων συνεργαζόμενων παρόχων της Νοvibet δεν είναι διαθέσιμα για τον οποιονδήποτε λόγο, τότε για την διευθέτηση των στοιχημάτων θα χρησιμοποιούνται ανεξάρτητες πηγές δεδομένων.

4.61 Η Νοvibet διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει ή και να ανακαλέσει οποιεσδήποτε αποδόσεις που προσεφέρθησαν μέσω της υπηρεσίας ''Bet Request'' ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση ή εξήγηση.

4.62 Η Νοvibet διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει μεχρι 5 Bet request ανά πελάτη ανά ημέρα.

4.63 Στην υπηρεσία ''Bet Request'' δεν προσφέρεται η δυνατότητα του Cash out.

4.64 Για λόγους διευθέτησης, όπου ακυρώνεται έστω και μία επιλογή από το σύνολο των επιλογών του στοιχήματος, όλο το στοίχημα θα ακυρώνεται (π.χ. Σε συνδυασμό της αγοράς Πρώτος Σκόρερ με την αγορά νικητή αγώνα, εάν ο επιλεγμένος σκόρερ δεν αγωνιστεί, τότε θα ακυρώνεται όλος ο συνδυασμός κι όχι μόνο η επιλογή που αφορά τον σκόρερ που δεν αγωνίστηκε).

5

Καζίνο

5.1 Οι κανόνες του καζίνο όπως αναφέρονται παρακάτω αφορούν όλους τους πελάτες της Novibet. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κανόνες του Καζίνο, όπως εμφανίζονται εδώ, εφαρμόζονται συνδυαστικά και σε καμία περίπτωση ανεξάρτητα από τους όρους και κανόνες που ορίζονται εντός κάθε παιχνιδιού Καζίνο καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο της Novibet. Οι όροι και κανόνες που περιλαμβάνονται εντός των εφαρμογών των παιχνιδιών Καζίνο καθώς και οι υπόλοιποι όροι της Novibet θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε αντιφατικών διατάξεων που αναφέρονται κατωτέρω.

5.2 Tα παιχνίδια στο Casino της Novibet προσφέρονται από τους παρακάτω παρόχους:

 

Playtech Skywind NetEnt Play 'n GO
Red Tiger Pragmatic Play Inspired Gaming Novomatic
ISoftbet Yggdrasil Iron Dog Microgaming
Playson Amatic Big Time Gaming Blueprint Gaming
Push Gaming Relax Gaming Edict Shuffle Master
Scientific Games Barcrest High 5 Games IGT
ELK Studios Thunderkick Nolimit City Next Gen Gaming
Pariplay Playzido Gamevy Genii
Williams Red 7 AGS Red Rake
1x2 Gaming Ainsworth Bally Eyecon
Lightning Box Wazdan Adopt it Core Gaming
Bet Digital Tom Horn Realistic Leander Games
NYX Evolution Game 360 BetGames Tv
Wild Streak 2 By 2 Gaming Alchemy Gaming All 41 Studios
All Bet Gaming BlaBlaBla Studios Bluberi Gaming Reel Play
Crazy Tooth Studios Fantasma Felt Fortune Factory
Foxium Gameburger studios GameWare House Games Lab
Genesis Gaming Golden Rock Studios JFTW MGA
Neon Valley Studios Old Skool Pulse 8 Studios Rabcat
Saber Interactive Side City Sigma Gaming Skillzz Gaming
Slingshot Studios Stormcraft Studios Switch Studios Triple Edge Studios
Wagermill Zitro Zonelock 4 The Player
Live 5 Leap Gaming Authentic Gaming Snowborn Games
Real Dealer Kiron Present Creative Golden Race
Neko Games SpinPlay Games Plank Gaming Storm Gaming
Gold Coin Studios LiveG24 Highlight Games Quickspin
Gaming Realms Design Works Gaming Stakelogic  

5.3 Στο καζίνο της Novibet οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν εάν επιθυμούν να παίξουν με αληθινά χρήματα ή απλώς για διασκέδαση (με εικονικά χρήματα). Ίσως να είναι καλή ιδέα να αρχίσετε να παίζετε με εικονικά χρήματα και στη συνέχεια με πραγματικά χρήματα όταν είστε εξοικειωμένοι με το λογισμικό.

5.4 Η Novibet έχει το δικαίωμα να προσθέτει ή να αποσύρει παιχνίδια από την ιστοσελίδα της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

5.5. Οι παίκτες μπορούν να βρουν τους επιπρόσθετους όρους και κανόνες για κάθε παιχνίδι εντός των ίδιων των παιχνιδιών οι οποίοι είναι προσβάσιμοι δίχως την υποχρέωση να τοποθετηθεί ποντάρισμα στο Καζίνο.

5.6 Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή ματαίωση του παιχνιδιού ισχύουν τα παρακάτω:

5.6.1 Η Novibet δε φέρει καμία ευθύνη για κανένα διάστημα διακοπής των υπηρεσιών, διακοπές των διακομιστών, καθυστερήσεις ή οποιασδήποτε τεχνικής ή πολιτικής αναταραχής στο παιχνίδι.

5.6.2 Η Novibet δε φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες, οι οποίες πηγάζουν ή εικάζονται ότι προήλθαν σε σχέση με ή σε σύνδεση με την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο αυτής: συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, καθυστερήσεις ή διακοπές των διαδικασιών ή των διασυνδέσεων, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων, αδυναμία της επικοινωνίας, μη αποδεκτή χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου αυτού από κάποιο πρόσωπο οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλήψεων στο περιεχόμενο.

5.6.3 Στην περίπτωση που υπάρξει δυσλειτουργία στο σύστημα του καζίνο, όλα τα πονταρίσματα θεωρούνται άκυρα.

5.6.4 Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο παίκτης αποσυνδεθεί από το παιχνίδι Καζίνο, τότε η Novibet δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που οφείλεται στην αποσύνδεση αυτή. Το υπόλοιπο του λογαριασμού του καταγράφεται και το αποτέλεσμα του παιχνιδιού δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από την αποσύνδεση.

5.6.5 Με την τοποθέτηση περαιτέρω πονταρισμάτων, ο παίκτης αποδέχεται το αποτέλεσμα του προηγούμενου πονταρίσματός του. Ως εκ τούτου, κατά την διακριτική ευχέρεια της Novibet, το αποτέλεσμα του προηγούμενου πονταρίσματος δεν τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση και ουδεμία επιστροφή ή αποζημίωση δεν θα χορηγείται. Στην περίπτωση που ο παίκτης θεωρεί ότι το αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τα παιχνίδια είναι λανθασμένο, θα πρέπει να επικοινωνεί αμέσως με την Novibet και να δηλώνει τη δυσαρέσκειά του.

5.6.6 Στην περίπτωση που η συμμετοχή ενός παίκτη σε ένα παιχνίδι, αφού εκείνος έχει τοποθετήσει ένα στοίχημα, διακοπεί από πτώση του συστήματος τηλεπικοινωνιών, ή αδυναμία του υπολογιστικού συστήματος του παίκτη να συνεχίσει το παιχνίδι, το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί και κατά την διαδικασία επαναλειτουργίας του συστήματος ο παίκτες μπορεί να δει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού στην αντίστοιχη σελίδα του λογαριασμού του, και σε περίπτωση που ο παίκτης κερδίσει, το ποσό που κέρδισε θα πιστωθεί άμεσα στον λογαριασμό του.

5.6.7 Εάν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η μεταφορά ποσών από το παιχνίδι στο λογαριασμό ενός παίκτη, τότε το ζήτημα θα ερευνηθεί σε συνεργασία με τον πάροχο του παιχνιδιού και όπου κριθεί θα επιστραφούν τα κέρδη ή το ποντάρισμα στο λογαριασμό του παίκτη.

5.6.8 Όταν προκύψει σφάλμα επικοινωνίας/διακοπή σύνδεσης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ελεύθερης περιστροφής (free spin), ο οποίος έχει χορηγηθεί ως αποτέλεσμα νίκης για ελεύθερη περιστροφή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι εναπομείναντες ελεύθεροι κύκλοι δύνανται να χαθούν και οποιαδήποτε αποζημίωση θα δοθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

5.7 Στην περίπτωση που ο παίκτης παραμένει αδρανής για περίπου είκοσι (20) λεπτά, ενώ βρίσκεται εντός ενός παιχνιδιού, τότε η συνεδρία του παιχνιδιού θα διακόπτεται και ο παίκτης θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου καινούργιο παιχνίδι.

6

Κέρδη

6.1 Το μέγιστο κέρδος ανά στοίχημα/στοίχημα συστήματος περιορίζεται σε 80,000.00€. Τα κέρδη από τα Jackpot του καζίνο εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα.

6.2 Δεν επιτρέπεται στους πελάτες να διενεργούν πολλαπλά στοιχήματα, χρησιμοποιώντας τον ίδιο ή παρόμοιο συνδυασμό γεγονότων, αν το πιθανό κέρδος είναι μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 6.1.

6.3 Όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στο λογαριασμό του πελάτη.

6.4 Στα στοιχήματα σταθερών αποδόσεων, τα κέρδη υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας το στοίχημα με τις καθορισμένες αποδόσεις.
Σε περίπτωση live στοιχημάτων, ο πελάτης μπορεί να αποδεχτεί όλες τις αλλαγές στις αποδόσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθέτησης του στοιχήματος. Οι μεταβολές των αποδόσεων θεωρούνται εκείνες μεταξύ του χρόνου της τοποθέτησης του στοιχήματος στο δελτίο στοιχήματος και της στιγμής της αποδοχής του στοιχήματος. Οι πραγματικές αποδόσεις εμφανίζονται στην ειδοποίηση επικύρωσης στοιχημάτων. Εάν ο πελάτης δεν λάβει την παραπάνω ειδοποίηση, το στοίχημα θα είναι έγκυρο αν εμφανίζεται ως "Σε Αναμονή" στην ενότητα "Ιστορικό" του στοιχηματικού λογαριασμού.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο κουπόνι στο πεδίο live στοιχημάτων.

7

Απόδοση

7.1 Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποδόσεων που προσφέρονται κατά την στιγμή που τοποθετήθηκε το στοίχημα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις αποδόσεις σε κάθε στιγμή.

7.2 Όλες οι αποδόσεις ισχύουν για τα πραγματικά αποτελέσματα στο τέλος του παιχνιδιού. Η παράταση δεν ισχύει, εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά.

7.3 Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί ή ακυρωθεί, θα θεωρηθεί άκυρο και οι αποδόσεις του θα καθοριστούν στη μονάδα (1.0), εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά.

8

Γεγονότα

8.1 Ένας αγώνας που μετατίθεται χρονικά πέραν των 36 ωρών θα θεωρηθεί ως άκυρος, εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά. Οι αποδόσεις για έναν τέτοιο αγώνα θα καθοριστούν στη μονάδα (1.0) για σκοπούς διευθέτησης.

8.2 Οι υποψίες αντικανονικής διεξαγωγής ενός αγώνα ή αθλητικού γεγονότος μπορούν να οδηγήσουν την εταιρεία να παρακρατήσει τις πληρωμές, μέχρι να διεξαχθεί μια πλήρης διερεύνηση. Κάθε τέτοια έρευνα θα διεξαχθεί από την εταιρεία σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την περίπτωση κυβερνητικές ή ανεξάρτητες αρχές. Όποια στοιχήματα έχουν πραγματοποιηθεί επί τέτοιων γεγονότων μπορεί να κηρυχθούν άκυρα και να επιστραφούν τα πονταρίσματα.

8.3 Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να τοποθετήσουν στοιχήματα, άμεσα ή έμμεσα, σε γεγονότα στα οποία συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, αλλά χωρίς περιορισμούς, παίκτες αγώνα, προπονητές και μάνατζερ ή εργαζόμενους του συλλόγου ή της ομάδας. Διατηρούμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ειδικότερα όσο προβλέπονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, σε περίπτωση που μια παραβίαση υποπέσει ή περιέλθει στην προσοχή μας.

9

Σφάλματα και παραλείψεις

9.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε κάθε στοίχημα που έγινε μετά από την έναρξη κάποιου γεγονότος ή σε μια εμφανώς 'λάθος' γραμμή.

 

10

Παράπονα

10.1 Είμαστε υπερήφανοι για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Ανεξαρτήτως προβλήματος, η αρμόδια ομάδα εξυπηρέτησης πελατών είναι έτοιμη και διαθέσιμη να επιληφθεί του προβλήματος με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Εφόσον προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, πολύ απλά ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και θα επιλυθεί σύντομα.

10.2 Διαδικασία υποβολής παραπόνων

10.2.1 Οι πελάτες μας μπορούν να υποβάλουν τα παράπονά τους με τους παρακάτω τρόπους

α) γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση Novigroup Limited, Clinch’s House, Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM99 1RZ,

β) με email στο [email protected],

γ) με ζωντανή συνομιλία επιλέγοντας τον αντίστοιχο τρόπο επικοινωνίας στο αντίστοιχο πεδίο «Εξυπηρέτηση» στην ιστοσελίδα μας.

10.2.2 Όλα τα παράπονα θα καταχωρούνται εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την ημέρα υποβολής. Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών σας ενημερώνει για τον επίσημο αριθμό καταχώρησης του παραπόνου σας. Λάβετε υπόψη ότι έχουμε 8 εβδομάδες για να διερευνήσουμε το παράπονό σας και να λάβουμε την τελική μας απόφαση.

10.2.3 Μόλις δοθεί οριστική απάντηση από την Εταιρεία, θα σας σταλεί ειδοποίηση με την μέθοδο επικοινωνίας που έχετε επιλέξει. Μόνο εφόσον δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής παραπόνων της Εταιρείας , μπορείτε να προσφύγετε σε Ανεξάρτητη Αρχή Επίλυσης Διαφορών.

10.3 Επίλυση από Ανεξάρτητη Αρχή

Εφόσον η Novigroup Limited ρυθμίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου, όλοι οι πελάτες έχουν δικαίωμα να προσφύγουν σε Ανεξάρτητη Αρχή Επίλυσης Διαφορών , η οποία είναι η IBAS. Η IBAS είναι μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη υπηρεσία επίλυσης διαφορών, που επιλαμβάνεται υποθέσεις που αφορούν σε στοιχηματικές συναλλαγές. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες τους στο www.ibas-uk.com ή να επικοινωνήσετε μαζί τους στο email [email protected].

Η IBAS θα δράσει ως Ανεξάρτητη Αρχή Επίλυσης Διαφορών μεταξύ των παικτών και της Novigroup Limited και είναι δυνατόν να ζητήσει πρόσβαση σε έγγραφα και δεδομένα που αφορούν το παράπονο για την επίλυση του οποίου ο πελάτης προσέφυγε στην Αρχή. Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ Novigroup Limited και IBAS θα γίνονται μέσω του Αρμοδίου για την Πρόληψη Ξεπλύματος Χρήματος από Παράνομες Δραστηριότητες (Nominated Officer). Όλα τα παράπονα/αιτήματα προς την Αρχή ,που υποβάλλονται προφορικά ή γραπτά, θα επιλύονται εντός 5 εργάσιμων ημερών, αφού δοθεί έγκριση από τον Αρμόδιο για την Πρόληψη Ξεπλύματος Χρήματος(Nominated Officer), ότι τα εν λόγω αιτήματα είναι εύλογα και αρμόζοντα.

Οι πελάτες έχουν επίσης το δικαίωμα να επιλύσουν τυχόν διαφορές τους με την Εταιρεία μέσω της πλατφόρμας του European Online Dispute Resolution (ODR) ακολουθώντας τον σύνδεσμο : ec.europa.eu/consumers/odr/

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με το casino της Novibet, μπορείτε να αποστείλετε το παράπονό σας στο τμήμα παραπόνων του AskGamblers πατώντας εδώ.

11

Πολιτική Απορρήτου

11.1 Αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου
Η χρήση των Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή της τότε τρέχουσας Πολιτικής Απορρήτου, ώστε να συμπεριλάβει τυχόν τροποποιήσεις τους. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά εδώ αυτήν την Πολιτική για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη διατήρηση, την επεξεργασία και τη μεταφορά (κατά περίπτωση) των δεδομένων σας. Εάν δεν συμφωνείτε με την αποδοχή και δέσμευση της παρούσας Πολιτικής, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών.

12

Αποκλεισμός και περιορισμός ευθύνης

12.1 Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας παρέχονται "ως έχουν". Δεν παρέχεται οποιουδήποτε είδους εγγύηση, άμεση ή έμμεση, εκτός από αυτήν που απορρέει από τον ισχύοντα νόμο, σχετικά με την ακρίβεια των αναγραφόμενων περιεχομένων των ιστοσελίδων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε τις ιστοσελίδες ή να διακόπτουμε την πρόσβαση σε αυτές σε κάθε στιγμή.

12.2 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες υπολογιστή, αποτυχία της γραμμής τηλεπικοινωνίας ή των συνδέσεων στο διαδίκτυο ούτε για απόπειρες εκ μέρους σας για να συμμετέχετε στα παιχνίδια με μεθόδους, μέσα ή τρόπους που δεν είναι στις προθέσεις της εταιρείας μας.

12.3 Μπορούμε να διακόψουμε προσωρινά μέρος ή το σύνολο υπηρεσιών μας για οποιονδήποτε λόγο υπό την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Μπορούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων, όπως είναι λογικά πρακτικό.

13

Πνευματικά δικαιώματα και πρόσβαση στις ιστοσελίδες

13.1 Με την πρόσβαση σας στις διαδικτυακές ιστοσελίδες της Logflex συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Δεν πρέπει να εισέρχεστε στις σελίδες μας, εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

14

Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Συμφωνείτε ότι η πρόσβασή σας και η χρήση στις Υπηρεσίες, την(τις) Ιστοσελίδα(ες), το Λογισμικό, τις Πληροφορίες και η ερμηνεία αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας.

15

Διάφορα

15.1 Ως προϋπόθεση για τη χρήση εκ μέρους σας αυτού του ιστότοπου, εγγυάστε στην Logflex LTD ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για σκοπούς παράνομους ή απαγορευμένους από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις.

15.2 Αν οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας αυτής ορίζεται ως άκυρος ή εάν δεν είναι εφαρμοστέος σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμούς, των αποποιήσεων εγγύησης ή των περιορισμών ευθύνης, όπως προσδιορίζονται πιο πάνω, τότε ο άκυρος ή μη εφαρμοστέος όρος θα υποχωρήσει υπέρ ενός ισχυρού και εφαρμόσιμου όρου που ταιριάζει περισσότερο στις προθέσεις (ratio) της αρχικής διάταξης, ενώ η υπόλοιπη συμφωνία θα παραμένει εν ισχύ.

15.3 Διατηρείται η επιφύλαξη για τα όποια δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά στο παρόν.

15.4 Αν υπάρχει μια διαφωνία που προκύπτει από αυτούς τους Όρους Χρήσης, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί από τη Novibet, πρέπει να παραπέμπεται, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων, προς εκδίκαση την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Διαιτησίας Στοιχημάτων (IBAS), αριθμός τηλεφώνου +44 207 347 5883. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω λεπτομέρειες για την IBAS στη διεύθυνση www.ibas-uk.com.

16

Κοινωνική ευθύνη

16.1 Υποστηρίζουμε ενεργά αρκετές πρωτοβουλίες για τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης έρευνας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε ελεύθερα μαζί μας αν αισθάνεστε ότι παίζετε τυχερά παιχνίδια σε υπερβολικό βαθμό. Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε να έρθετε σε επαφή με αρκετούς ανεξάρτητους οργανισμούς κατά του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια, όπως οι οργανώσεις GamCare (www.gamcare.org.uk/) ή Gamblers Anonymous (www.gamblersanonymous.org).

H ιστοσελίδα Novibet.gr είναι αδειοδοτημένη από το Gambling Commission του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της άδειας της εταιρείας Novigroup Limited (αριθμός αδείας 000-039440-R-319360-025) από την εταιρεία Logflex Limited. Η Novibet λειτουργεί υπό την εποπτεία της Novigroup Limited, PO Box 227, Clinch's House, Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM99 1RZ.

Αριθμός Έκδοσης: 19,Τελευταία Ενημέρωση 11/1/2019