el
Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό: «Να αυτά δεν μπορώ» με δώρο μία τηλεόραση Samsung!

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 1. Η Ενέργεια πραγματοποιείται στα πλαίσια προβολής της εκπομπής «Να αυτά δεν μπορώ» στο κανάλι «Novibet» της Διοργανώτριας στο YouTube και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.youtube.com/@novibet (στο εξής το «Κανάλι»).
 2. O παρόν Διαγωνισμός δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται ή διεξάγεται από το YouTube, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο. Με τη συμμετοχή σου σε αυτό το YouTube απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη του νικητή και την απόδοση του δώρου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι αναρτημένοι στο blog της Novibet.
 3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η οποία μπορεί ακόμα και να ακυρώσει τον Διαγωνισμό, κατόπιν σχετικής προηγούμενης ανακοίνωσης στον ίδιο ανωτέρω σύνδεσμο/ link, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη (αστική, ποινική, διοικητική).
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 21
 5. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι στις εταιρείες NOVIBET και στις υπόλοιπες συνδεδεμένες εταιρίες του Ομίλου, καθώς και οι εργαζόμενοι στις εταιρίες που συνεργάζονται άμεσα με την τελευταία και τη Διοργανώτρια για τη διενέργεια της Ενέργειας, επίσης εξαιρούνται, οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων και επιπλέον όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 6. Η διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από την 29η Μαρτίου 2024 στις 16:00 έως και την 14η Απριλίου 2024 στις 23:59. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας συμμετοχής και από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναλύονται με το παρόν. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα παραπάνω από μιας και μόνο συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Β. Τρόπος συμμετοχής

1.Οποιοσδήποτε που έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά τα ανωτέρω, μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ως εξής:

Συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα συμμετοχής (Google Form) που διατίθεται μέσω διασύνδεσης (link) σε ένα ή περισσότερα βίντεο στο Κανάλι της Διοργανώτριας στο YouTube και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Να αυτά δεν μπορώ». Στη φόρμα συμμετοχής που θα υποβάλει ο διαγωνιζόμενος ( Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά ο χρήστης για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό είναι:

Να αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής

Να κάνει subscribe στο κανάλι Novibet στο YouTube.

Να αφήσει σε comment κάτω από το βίντεο

 1. Διευκρινίζεται ότι οι αναφερόμενες παραπάνω ενέργειες είναι προαπαιτούμενες προκειμένου για τη νόμιμη και έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Επίσης για τις παραπάνω ενέργειες απαραίτητη είναι η ύπαρξη ενεργού Google Account. Για την παρακολούθηση των βίντεο στο Κανάλι ή και σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι στο YouTube, δεν απαιτείται καμία από τις προαναφερόμενες ενέργειες, ούτε η ύπαρξη/χρήση ενεργού Google Account. Επίσης για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.
 2. Κάθε συμμετέχων ή/ και νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων/εγγράφων που υποβάλει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και του ζητείται για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ή/και νικητής υποβάλλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία συμμετοχής ή/και επιλογής του Δώρου, ακόμα και στο στάδιο απονομής χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.
 3. Επίσης, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας της Novibet να καθορίζει τα αποτελέσματα και να εξάγει το νικητή κατά τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.

Γ. Δώρο

 1. H Διοργανώτρια θα προσφέρει στον νικητή του Διαγωνισμού δώρο, το οποίο ανακοινώνεται κατά την αναγγελία του Διαγωνισμού στο σχετικό βίντεο (στο εξής «το Δώρο»). Επιπλέον το Δώρο αναγράφεται στην περιγραφή του βίντεο. Στην περιγραφή αναγράφεται και νικητής που θα κερδίσει το Δώρο Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε αντικαθίσταται με άλλα δώρα, έπαθλα ή χρήματα.
 2. Η Διοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική, διοικητική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο. Αν το Δώρο αποτελεί προϊόν, για οποιοδήποτε τυχόν ελάττωμα αυτού, ο νικητής μπορεί να απευθύνεται στην κατασκευάστρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπό αυτής στην Ελλάδα εφόσον υπάρχει . Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της Ενέργειας και της διανομής του Δώρου, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται εξ’ ολοκλήρου. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων, όπως ενδεικτικά φορολογία ή άλλες δαπάνες ή κόστη σχετικά με το Δώρο.

Δ. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

Η διαδικασία ανάδειξης του νικητή θα διεξαχθεί μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα, στις 15 Απριλίου 2024 και ώρα 16:00.

Ε. Ενημέρωση των αναδειχθέντων νικητών.

1.Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, τον νικητή και τους επιλαχόντες θα γίνεται από τους αρμόδιους για τον σκοπό αυτό υπαλλήλους της Διοργανώτριας, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (

 1. Για την κατακύρωση του δώρου ο νικητής αναγνωρίζει πως υποχρεούται να απαντήσει στο e-mail της Διοργανώτριας εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, αποστέλλοντας με απαντητική ηλεκτρονική επιστολή (), άλλως η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί με τον πρώτο επόμενο επιλαχόντα. Για την κατακύρωση του Δώρου στο πρόσωπο κάθε επιλαχόντα ισχύουν οι ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι για λόγους ταυτοποίησης κατά την πρώτη τουλάχιστον επικοινωνία, θα πρέπει ο νικητής (ή ο επιλαχόντας αντίστοιχα), να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail address) που έχει καταχωρήσει στο Google Account με το οποίο μετείχε στον Διαγωνισμό και την οποία δήλωσε στη σχετική φόρμα συμμετοχής του/ Google Form).
 2. Κατά την ανάδειξη του νικητή, κάτω από το βίντεο θα αναφέρεται το username του. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει για λόγους διαφάνειας του Διαγωνισμού όσο και για λόγους διαφημιστικής προβολής της, μέσω των βίντεο που δημοσιεύονται στο Κανάλι της στο YouTube ή άλλως μέσω του διαδικτύου ή άλλως το όνομα χρήστη/username του νικητή. Σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί να προβάλλει αντίρρηση αναφορικά με την δημοσιοποίηση του συμμετοχής του Διαγωνισμού.

ΣΤ. Προθεσμία διεκδίκησης δώρου

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία των σαρανταοκτώ (48) ωρών που προβλέπεται ανωτέρω για τον νικητή, καθώς και η αντίστοιχη αποκλειστική προθεσμία για κάθε αναπληρωματικό-επιλαχόντα, το δικαίωμα στο Δώρο  χάνεται αυτόματα και καμία αξίωση δεν δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης του νικητή, και κατά περίπτωση των επιλαχόντων, θα αποδεικνύεται πλήρως με απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή/και τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό τους.

Ζ. Λόγοι Αποκλεισμού – Ακύρωση Συμμετοχών

 1. Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,

(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου νικητή/επιλαχόντα αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την παραλαβή του Δώρου του,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής του Δώρου  ή της φόρμας συμμετοχής στην Ενέργεια, όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους.

 1. Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των Δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του να του αποδοθεί το Δώρο και η Διοργανώτρια απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.
 2. Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα ή παραβιάζουν προδήλως τη κείμενη νομοθεσία. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας και θα αποκλείεται το εν λόγω περιεχόμενο, χωρίς προειδοποίηση. Ειδικά, η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο της Ενέργειας, ακόμα και κατά την απονομή του Δώρου, οποιαδήποτε συμμετοχή εφόσον διαπιστώσει κατά την απόλυτη κρίση της ευχέρεια, ότι ο συμμετέχων μεταχειρίστηκε ή αποπειράθηκε να μεταχειριστεί αθέμιτα μέσα με σκοπό παράνομη τεχνική επιρροή ή παρεμβολή στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/και του YouTube /της Google.
 3. Η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Διαγωνισμού.
 4. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν υποχρέωση για την  εξασφάλιση, την παροχή βοήθειας για την πρόσβαση σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε  επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

            Η. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: —  κατά τις κατωτέρω ημέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 π.μ. – 6 μ.μ., ή να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email: marketing@novibet.com

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η  ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Gamart Limited» (εφεξής η «NOVIBET » ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Μάλτα, MWH Building, Office N.1, Oratory Street, Naxxar, NXR 2504, C 95282, VAT No Malta: MT29194406.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, καθώς και των δεδομένων για την απόδοση και παράδοση του Δώρου στον νικητή, πλην του αντιγράφου δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης, είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Περαιτέρω, η συλλογή του αντιγράφου δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης για την επιβεβαίωση του επιτρεπόμενου ηλικιακού ορίου για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Τέλος, η επεξεργασία που αφορά στην ανακοίνωση του Username του νικητή από τη Διοργανώτρια για σκοπούς διαφάνειας και δημοσιότητας Διαγωνισμού σύμφωνα με τον ανωτέρω όρο Ε3, βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν.

Τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι και την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή και την παράδοση σε αυτόν του Δώρου, εκτός και αν η τήρησή τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Διοργανώτριας με νομικές ή/και κανονιστικές υποχρεώσεις της ή/και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της. Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με τον Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύνανται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα διαγράφονται οριστικά.

Η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

 • Λήψη πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους.
 • Διόρθωση των δεδομένων τους εφόσον αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Διαγραφή των δεδομένων τους.
 • Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.
 • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.
 • Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας [email protected].

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο

Η Διοργανώτρια λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Διαγωνισμού  και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΙΑ. Λοιποί Όροι

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Όλοι οι παραπάνω όροι και πολιτικές είναι ουσιώδεις και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται δήλωση του συμμετέχοντος περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής τους.

Η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και των μητρικών – θυγατρικών και εν γένει, συνδεδεμένων με αυτές εταιριών.

Δημοφιλή Άρθρα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ